Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÖZBESZERZÉSEK/ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Könyvtár, kottatár és médiatár vezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemen szervezeti egységeinek feladataihoz, oktató-kutató munkájához szükséges könyvtári ellátás megszervezése, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A Könyvtár, Kottatár és Médiatár feladatai: ● tervszerűen gyarapítja, feltárja, őrzi és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a színház- és filmművészet, drámai művek hazai és külföldi szakirodalmát; ● ellátja a könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat; ● a képzési és tudományos munka információs bázisaként közreműködik az oktatási és kutatási feladatok ellátásában; ● az Országos Dokumentum ellátási Rendszer tagjaként adatokat szolgáltat az ODR központnak és ellátja a magyar könyvtári rendszert a szakterületébe vágó dokumentumokkal; ● segítséget nyújt az MTMT szakszerű feltöltéséhez; ● pályázati tevékenységet folytat a fejlesztésre fordítható források növelése érdekében; ● támogatja az egyetemen folyó közművelődési tevékenységet; ● definiálja és dokumentálja az egyetem könyvtári folyamatait, a Könyvtár, Kottatár és Médiatár szolgáltatásait, szabványosítja a használható dokumentumokat; ● előkészíti Könyvtár, Kottatár és Médiatár használatával kapcsolatos szabályzatokat, ● közgyűjteményi kérdésekben az egyetem vezetősége számára döntés-előkészítő munkát végez.

A könyvtár vezetőjének kiemelt feladatai:

az integrált könyvtári rendszer teljes körű bevezetésének irányítása, a könyvtári informatikai szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári állomány digitalizálásának megvalósítása, beleértve a fotó és videóállomány digitalizálását is, digitális dokumentumtár tervezése és kialakítása, a könyvtár honlapjának fejlesztése, a szerzői jogi szabályozás figyelembe vételével a könyvtári digitális szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári illetve könyvtár informatikai pályázatok nyomon követése és a pályázatok sikeres megvalósítása, az együttműködés erősítése a magyarországi elektronikus könyvtári szolgáltatási projektekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Informatikus-könyvtáros felsőfokú végzettség,
 • Legalább 5 éves film és/vagy színháztörténeti és/vagy zenetörténeti gyűjteménnyel rendelkező könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felsőoktatási könyvtári szakmai tapasztalat,
 • Film- illetve színháztörténeti területen szerzett szakmai (digitalizálási, illetve feldolgozó) gyakorlat,
 • Legalább egy idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi végzettség, informatikus (műszaki, programozói) felsőfokú végzettség,
 • A színház- és filmművészetben való jártasság,
 • Elektronikus dokumentumszolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
 • HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer ismerete,
 • MTMT adatbázis ismerete,
 • Könyvtári pályázatok megvalósításában szerzett gyakorlat,
 • Gyakornokok, önkéntesek bevonásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
 • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a foglalkoztatást tiltó vagy korlátozó intézkedés hatálya alá.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/936/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár, kottatár és médiatár vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A vezetői megbízás kiadásához a fenntartó egyetértése szükséges. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

SZFE honlap – 2017. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

színházi öltöztető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelmezek kezelése, karbantartása, mosása, vasalása, próbák, előadások és vizsgaelőadások jelmezekkel való kiszolgálása, próbákon és előadásokon való részvétel az egyetem színházi játszóhelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés
 • szakmai gyakorlat
 • minimális varrási ismeret
 • csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is
 • precizitás, megbízhatóság
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazdálkodási előadó részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu és a http://odryszinpad.hu/ honlapon szerezhet.

Lezárt pályázatok

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatástechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök üzemeltetése. Javaslattétel a technikai eszközök beszerzésére, gondoskodás azok tárolásáról, nyilvántartásáról, a használatra való kiadásáról és visszavételezéséről. Az eszközök felelős őrzése. A munkatárs által ellenőrzött és kezelt oktatástechnikai berendezések karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, javaslattétel felülvizsgálatukra, felújításukra, fejlesztésükre. A hatáskörébe tartozó eszközök leltárnyilvántartásának naprakész állapotban tartása, az anyagok elszámolása. Az igények és rendelkezésre álló eszközök felhasználásának összehangolása. A vizsgák, felvételik, egyetemi rendezvények audiovizuális rögzítése, adathordozóra írása, másolása, utómunkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • technikusi, műszaki végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd.előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


közönségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszervezési feladatok ellátása, kapcsolattartás az Ódry Színpad közönségével, új célcsoportok feltárása. Az Ódry Színpad honlapjának és közösségi oldalainak karbantartása, frissítése. Hírlevél készítése és kiküldése. Grafikai anyagok (plakát, szórólap, műsorterv) elkészíttetése, nyomtatása. Színházi jegypénztár üzemeltetése, pénztári és elektronikus jegyértékesítés. Előadások előtti ügyelet biztosítása. Statisztikai adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés
 • elektronikus jegyértékesítési rendszer ismerete
 • közönségszervezési gyakorlat
 • kiváló kommunikációs készség
 • problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés
 • színházi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 11.