Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

KÖZBESZERZÉSEK/ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év, 2018. március 19-től 2021. március 18-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Színházművészeti Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Irányítja és felügyeli a gyakorlati képzés kiszolgálásához kapcsolódó Ódry Színpad és a tárak működését. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Legalább 5 év színházi gyakorlat

•         Legalább 5 év felsőoktatásban szerzett gyakorlat

•         Doktori fokozat

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Színházművészeti Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

•         Amennyiben nem az egyetem alkalmazottja, nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vállalja, hogy közalkalmazotti jogviszonyt létesít.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/16/2018/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2018. január 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Lezárt pályázatok

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Film- és Médiaintézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Film- és Médiaintézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Film- és Médiaintézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3705/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban, az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Elméleti- és Művészetközvetítő Intézete

intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évig, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 19.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3704/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban, az SZFE az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


intézetvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év, 2018. február 2-től 2021. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) szabályzatainak megfelelően összehangolja a Színházművészeti Intézet (Intézet) művészeti, kutatási, oktatási és oktatásszervezési tevékenységét. Elkészíti, és évente aktualizálja az Intézet hároméves szakmai és működési tervét az egyetemi Intézményfejlesztési Tervvel, illetve az akkreditációs követelményekkel összhangban. Kidolgozza, fejleszti és megvalósítja az Intézet nemzetközi képzési portfólióját. Elkészíti az Intézet féléves és éves munkatervét. Képviseli az Intézetet az Intézetvezetői Tanácsban, az egyetemi testületek, a rektor és szakmai szervezetek előtt, tájékoztatást ad az Intézet belső működéséről. Kapcsolatot tart és egyeztet a kancellári területtel. Rendszeresen tájékoztatja az Intézet munkatársait és hallgatóit a szenátus és az egyetem vezetésének döntéseiről, az egyetemmel kapcsolatos lényeges eseményekről, hírekről. Elkészíti és betartatja az Intézet éves költségvetését, önálló intézeti gazdálkodás keretében, az egyetem központi költségvetésével összhangban. Irányítja az intézet pályázati és vállalkozási tevékenységét. Részt vesz az Intézetet fókuszba helyezve az egyetem marketing tevékenységének tervezésében és megvalósításában. Gondoskodik az egyetemi szabályzatok megismertetéséről és betartásáról az intézeten belül. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Intézetben foglalkoztatott közalkalmazottak felett a kiemelt munkáltatói jogok kivételével (helyettesítések, szabadságok, távollétek engedélyezése és koordinálása, teljesítésigazolás). Egyeztet és javaslatot tesz a hallgatók művészeti alkotó- és tudományos tevékenységéhez szükséges szakmai feltételek megteremtéséről, továbbá biztosítja a hallgatók eredményes tanulmányi munkájához szükséges oktatási feltételeket. Irányítja és felügyeli a gyakorlati képzés kiszolgálásához kapcsolódó Ódry Színpad és a tárak működését. Évenként elkészíti és a Szenátus elé terjeszti az Intézet szakmai beszámolóját a minőségbiztosítási elvek megtartásával. Intézeti keretben működteti az SZFE belső kommunikációs rendszerét. Képviseli az Intézetet a felügyeletet ellátó vagy más minisztériumban, külföldi partnerekkel folytatott tárgyalásokon a rektor kijelölése szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Az egyetemmel fennálló közalkalmazotti jogviszony

•         Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes intézetvezetői program a Színházművészeti Intézet működtetésére: az intézetvezetői feladatok ellátására vonatkozó elképzelések, célok és eszközök bemutatása

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arra vonatkozó hozzájárulásáról, hogy pályázatát az arra jogosult egyetemi testületek és vezetők megismerhetik és adatait a pályázattal összefüggésben az egyetem kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3703/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

vagy

•         Személyesen: egy példányban az SZFE Igazgatási és Szervezési Hivatalában történő leadásával, Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását és rangsorolását a Szenátus végzi, a rektor a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a kinevezésről és a vezetői megbízás kiadásáról. A pályázat elbírálásáról a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Igazgatási és Szervezési Hivatala

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, jogi végzettség,

•         cselekvőképesség,

•    stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

•      büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

•     magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

•         szervező és elemző készség

•         rendszerszemlélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,

•         jogi szakvizsga,

•         idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,

•    a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata,

•         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

•         megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet,

•       munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a 06-1-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

portás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 40 órás,

illetve részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

Budapest, 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetem sajátosságainak megfelelően az intézménybe be-, illetve kilépők ellenőrzése, az oktatási és gyakorló helyiségek kulcsainak kiadása és visszavétele, kulcsnyilvántartás vezetése. Postai küldemények átvétele. Telefon kezelése, munkatársak kapcsolása. Az egyetemi épület és a dohányzás éjszakai ellenőrzése. A 22.00 óra után az épületbe belépő személyforgalom rögzítése. A parkoló rendjének felügyelete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

•         megbízhatóság, problémamegoldó képesség, rugalmasság

•         jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Szakmai gyakorlat

•         Megváltozott munkaképesség (A felvételt megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat „alkalmas” eredményével betölthető a munkakör. )

•         Rehabilitációs kártya megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Film- és Média Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


videotechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Szentkirályi utca 32/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetemen történő felvételek előkészítése (kamerák, mikrofonok, rögzítő), felvételek rögzítése. A stúdió berendezéseinek rendeltetésszerű üzemeltetése, állagának megóvása, karbantartási feladatok ellátása. A berendezések üzemkész állapotának biztosítása. A kezelésében lévő eszközök kölcsönzésének bonyolítása a hallgatók részére, kiadások és visszavételezések dokumentálása. Az Egyetemi feladatok, vizsgafilmek átírása, sokszorosítása, archiválása. Az oktatáshoz kapcsolódó technikai feladatok ellátása. Az egyetem speciális működéséhez igazodó változó munkabeosztás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, műszaki végzettség,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Videotechnikai ismeretek, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű kommunikációs és alkalmazkodási képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: videotechnikus.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 14.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi és számviteli,

•       legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Saldo rendszer ismerete,

•         Neptun rendszer ismerete,

•    angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•   kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3285/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton a szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,

•    legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Nexon rendszer ismerete

•         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványmásolatok, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány. (Sikeres pályázat esetén kell beszerezni.)

•   kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/3284/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

 A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Igazgatási és Szervezési Hivatala

jogász (ügyvivő szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 1. a) az Egyetem működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok ellátása, b) a törvényesség érvényre juttatása, szakmai segítség nyújtása a jogok érvényesítéséhez, valamint a kötelezettségek teljesítéséhez, c) az Egyetem által kötendő szerződések előkészítése, előzetes véleményezése, módosítási javaslatainak kidolgozása, d) igazgatási kérdésekben szakmai segítségnyújtás az Egyetem vezetői részére, e) közbeszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, f) részvétel az Egyetem testületi üléseinek előkészítésében, a határozatok végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében, g) részvétel az egyetemi szintű szabályzatok, utasítások elkészítésében, illetve véleményezésében, h) részvétel az Egyetemen született döntések, határozatok törvényességének biztosításában, i) jogi képviseletet ellátása, jogi tanács és tájékoztatás adása, beadványok, szerződések és egyéb okiratok készítése, j) az Egyetem működésével kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok értelmezése, azokról felvilágosítás adása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogi végzettség,,
 • cselekvőképesség,
 • stressztűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség, jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,
 • büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • szervező és elemző készség.
 • rendszerszemlélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat,
 • jogi szakvizsga,
 • idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget, tudományos fokozatot, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról az Egyetem rektori titkára által készített és záradékolt egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.
 • megszerzett tapasztalatok és gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett tevékenységet,
 • munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,
 • Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polgár Antal hivatalvezető nyújt, a 06-1-266-5287 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


üzemeltetési-gondnoksági csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem kezelésében lévő és bérelt épületek, gépek, berendezések, felszerelések karbantartásának megszervezése, azok elvégzésének ellenőrzése, műszaki felülvizsgálata. A beosztott terület épületeinek gépészeti, energetikai rendszerének üzemszerű működésének felügyelete. A műszaki karbantartás, a takarítás és a gondnokság munkájának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Közbeszerzési eljárásokban való részvétel, beszerzések bonyolítása. Gépjármű ügyintézés. Leltárkezelési, leltározási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, szakirányú műszaki végzettség,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

•         jó kommunikációs és alkalmazkodási képesség, rugalmasság,

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, épületgépészeti szakképzettség,

•         hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

•         D kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

•         Kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: üzemeltetési-gondnoksági csoportvezető.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. szeptember 5.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli végzettség,

•         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

•         Saldo rendszer ismerete,

•         Neptun rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         bizonyítványmásolatok,

•         fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2766/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. augusztus 29.

 

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,

•         legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat

•         Nexon rendszer ismerete

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Bizonyítványmásolatok

•         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

•         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2765/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. augusztus 29. http://www.szfe.hu

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem

oktatási rektorhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó oktatási rektorhelyettes feladata a rektor munkájának segítése a hatályos jogszabályok, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetem (továbbiakban: a SZFE, ill. az Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az Egyetem irányításával összefüggő feladatok ellátásában. Részletesen: Összehangolja, irányítja és felügyeli az egyetemen folyó oktatási tevékenységet; felügyeli és irányítja az akkreditációs folyamatokat és az egyes képzések szakmódszertani anyagainak kidolgozását, fejlesztését; részt vesz az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében és ápolásában, szervezi és irányítja a nemzetközi képzési programok kidolgozását, személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését; koordinálja a hazai és nemzetközi képzési programokhoz kapcsolódó pályázatokat és eseményeket, konferenciákat; előkészíti az egyetem tanárképzési programját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem,

•         doktori fokozat

•         A Színház- és Filmművészeti Egyetemen szerzett legalább 5 éves oktatási és oktatásszervezési gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A végzettséget, szakképzettséget, ismereteket tanúsító okiratok másolata;

•         A részletes szakmai önéletrajz;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a rektor, vagy annak megbízottja(i) személyesen meghallgathatja/meghallgathatják;

•         A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó eddigi munkahelyeinek megnevezését, eddigi beosztásait, munkaköri besorolásait, idegennyelv-tudását, valamint a pályázó motivációját, hogy a megbízást miért akarja elnyerni.

•         Minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart;

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait – az egyetemi intranet útján – az Egyetem polgárai harmadik személyként megismerhetik;

•         A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit. Ezen belül különösen, hogy a magasabb vezetői megbízás ideje alatt hogyan kíván részt venni az Egyetem stratégiájának kialakításában és fejlesztésében, továbbá a rektor, mint stratégiai vezető interperszonális és információs, valamint döntési szerepeinek segítésében.

•         Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

•         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a megbízás kiadása előtt – eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2539/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: oktatási rektorhelyettes.

•         Személyesen: SZFE Rektori Titkárságon , Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rend szerint történik. (www.szfe.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középiskola/gimnázium, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,
 •         legalább 1-3 év hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Nexon rendszer ismerete
 •         államháztartásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.
 •         KIRA rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes szakmai önéletrajz
 •         Bizonyítványmásolatok
 •         A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik
 •         A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1932/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: humánerő-gazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozott időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         SZFE honlap – 2017. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Gazdasági Szolgáltatások Osztálya

pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységének pénzügyi ügyintézése, a pénztárosi feladatok ellátása, naprakész nyilvántartások vezetése, egyeztetés a belső és külső szervezetekkel. Részvétel a napi pénzügyi folyamatokban, valamennyi pénzmozgással, illetve pénzállomány változással összefüggő pénzügyi művelet előkészítése, elvégzése. Eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése, tárgyi eszközök leltározása, közreműködés a selejtezési eljárásokban. Az eszközök állományváltozásával kapcsolatos bizonylatok elkészítése, az értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése a főkönyvi könyvelés felé, kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli végzettség,

•         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

•         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, felsőoktatásban szerzett pénzügyi, számviteli szakmai tapasztalat.

•         Saldo rendszer ismerete,

•         felsőfokú végzettség

•         Neptun rendszer ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz,

•         bizonyítványmásolatok,

•         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,

•         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2540/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli, vagyongazdálkodási előadó. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Marketing és kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Részvétel az egyetem kommunikációjának és marketing tevékenységének megtervezésében. * Az egyetem sajtómegjelenéseinek koordinálása ● Egyetemi rendezvényekhez, projektekhez kapcsolódó sajtótájékoztatók szervezése ● Az egyetem PR- és marketingtevékenységének koordinálása ● Az egyetem honlapjának, közösségi média felületeinek szerkesztése, folyamatos feltöltése ● Az egyetem egységes arculatának gondozása ● Az egyetemről szóló tájékoztató kiadványok előkészítése, elkészíttetése ● Az egyetemen készülő színházi előadások, produkciók, vizsgafilmek promotálása ● Az egyetemi sajtófotózások szervezése ● Ajánlók, sajtóhírek megírása, szórólapok szövegezése ● A feladatkörrel összefüggő adminisztráció elvégzése ● Az egyetem belső kommunikációjának koordinálása, a belső tájékoztatás elősegítése, kommunikációs folyamatok kialakítása ● Kapcsolattartás a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Nyelvvizsgával igazolt, aktív angol nyelvismeret,

•         Büntetlen előélet,

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

•         Jó kommunikációs képesség írásban és szóban, projektvezetési tapasztalat, szervezőkészség, önálló munkavégzés, kreativitás

•         Hasonló területen szerzett tapasztalat, különösen színházi vagy filmes területen végzett sajtóreferensi munka, honlapszerkesztői, újságírói tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata, nyelvvizsga bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton szemelyugy@szfe.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatban kérjük feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/2146/2017/32, valamint a munkakör megnevezését: Marketing és kommunikációs referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. július 7.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A színművész képzésben és a képzések szervezésében való aktív részvétel. A korrepetíció, hangképzés tantárgyak oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás a Színházművészeti Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         DLA vagy PhD fokozat,

•         Legalább 5 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészeti szakmai tapasztalat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1793/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet


egyetemi adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Színház- és drámatörténet, írás, illetve írásgyakorlat, dramaturgia, színészi játék, színházi ismeretek tárgyak oktatása, felelős részvétel a drámainstruktor szak színjátékos specializációban, a tanterv kidolgozása és felügyelete. Tantárgyprogramok kidolgozása, szakmai gyakorlatok, kurzusok tartása. Az intézmény vezetésszervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, kezdeményező szerep az Elméleti- és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában. Aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, pályázati projektek szervezése, az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, fesztiváljaink szervezésében való részvétel, illetve annak irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         DLA vagy PhD fokozat, megkezdett habilitációs folyamat

•         Legalább 5 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészeti szakmai tapasztalat.

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1774/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi adjunktus.

vagy

•         Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         SZFE honlap – 2017. június 11.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Színház- és Filmművészeti Egyetem
Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dramaturg- és drámainstruktor képzésben, és a képzések szervezésében való aktív részvétel. Osztályfőnöki teendők ellátása. A gyakorlati dramaturgia, drámapedagógia, illetve a részvételi színházzal kapcsolatos tárgyak, valamint kreatív írás oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony,

•         Jártasság a gyakorlati dramaturgia, a drámapedagógia, és a részvételi színház területén, illetve önálló munkásság az említett területeken.

•         Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1658/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elméleti és Művészetközvetítő Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Színházi dramaturg- és bábos képzésben való aktív részvétel. Gyakorlati dramaturgia, bábdramaturgia, kreatív írás, színház- és műfajtörténet oktatása. Az intézmény oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel az egyetemi bizottságok munkájában, szerepvállalás az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet feladatainak ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakirányú végzettség,

•         Két idegen nyelv tárgyalóképes ismerete,

•         Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony,

•         Jártasság a gyakorlati dramaturgia és a báb-dramaturgia területein, önálló alkotói munkásság az említett területeken.

•         Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat

•         A pályázó feleljen meg a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.

•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

•         A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.

•         Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.

•         Szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és személyek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1659/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         KSZK honlap – 2017. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

Színházművészeti Intézete

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


egyetemi tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A bábszínész képzésben való irányító részvétel. • A rábízott szakmai területnek, ezen belül saját tantárgyának, kutatási területének – bábtechnikák, bábszínészi játék – színvonalas oktatása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése. • Osztályfőnöki feladatok ellátása. • Tantárgyprogramok kidolgozása, szakmai gyakorlatok, kurzusok, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, oktatási segédletek összeállítása. • Az intézmény vezetésszervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, kezdeményező szerep a Színházművészeti Intézet feladatainak ellátásában. • Aktív részvétel a nemzetközi és hazai szakmai közéletben, pályázati projektek szervezése, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • Középfokú angol nyelvvizsga
 • Doktorandusz vagy doktorjelölti jogviszony
 • Legalább 3 éves felsőoktatási/pedagógiai gyakorlat, elismert művészettudományos szakmai tapasztalat.
 • A pályázó feleljen meg a felsőoktatásról szóló 2011. évi törvényben és az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített követelményeknek is.
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Az oktató írásban adott nyilatkozata, hogy az Egyetemre történő kinevezése napjától az intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény költségvetési támogatásának megállapításánál itt figyelembe vehető.
 • A jogviszony meghosszabbítható.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz.
 • Alkotó/tudományos munkák jegyzéke.
 • Szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az SZFE Szervezeti és Működési rendje szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1639/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi tanársegéd.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Színházművészeti Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Bp, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő egyetemi docens feladat-, és hatáskörét a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A Színházművészeti Intézet oktatójaként és osztályvezető tanárként ellátja az Egyetem színházművészeti képzéseivel kapcsolatos elméleti és gyakorlati oktatási feladatokat, irányítja a beosztott oktatók (tanársegéd, adjunktus) munkáját. Felkérésre közreműködik a tananyagok és a munkájához kapcsolódó pályázatok elkészítésében, megvalósításában illetve segíti az egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok: • A rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyainak – színészi játék, zenés gyakorlat, színházi gyakorlat, beszéd és beszédtechnika, színészmesterség, rendezés, színészvezetés, gyakorlati dramaturgia, műelemzés, drámaelemzés – színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése,• a felvételi eljárásokban való részvétel, • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel, hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, konzultációk tartása, oktatási segédletek összeállítása, • akkreditációs anyagok elkészítésében való közreműködés, MAB önértékelés elkészítésében való részvétel, együttműködés az oktatást felügyelő, ellenőrző szervek képviselőivel, az ellenőrzések lefolytatásában való aktív részvétel, • az intézményvezetés szervezési és oktató-nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem feladatainak ellátásában, • részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében, • részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban, • intézményi, oktatásorientált, továbbá művészeti alkotó csoportok és munkák szervezése, • az intézmény működésének segítése érdekében – lehetőség szerint – támogatók megnyerése, pályázatok írásában és lebonyolításában való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú végzettség,
 • A színház- és filmművészet területén szerzett doktori fokozat, vagy ezzel egyenértékű állami díj
 • Felsőoktatásban szerzett legalább 8 éves oktatói tapasztalat
 • Akkreditációs folyamatokban szerzett tapasztalat
 • Kiemelkedő színvonalú színházművészeti alkotótevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma, oklevél, bizonyítvány másolata
 • elképzelések, személyes motiváció ismertetése (motivációs levél)
 • az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó jelenleg is erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörben dolgozik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/1531/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

                                       vagy

 • Elektronikus úton Rábai Hedvig rektori és kancellári titkár részére a rektorititkarsag@szfe.hu E-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Egyetem Szenátusa rangsorolja, és a docenst a rektor nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. május 21.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


humánerő-gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezések, kinevezés módosítások, átsorolások készítése. Közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés. Személyügyi nyilvántartás vezetése. Jubileumi jutalmak, felmentések, előkészítése. Megbízási díjak, nem rendszeres juttatások és béren kívüli juttatások számfejtése. Szabadságok, távollétek, változóbérek számítógépes programba történő rögzítése, értesítők elkészítése, munkáltatói igazolások kiállítása. Munkaügyi kimutatások, statisztikák, bérfeladás készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Középfokú képesítés, munkaügyi, személyügyi, vagy társadalombiztosítási végzettség,
 •         legalább 1-3 év államháztartásban hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 •         KIRA rendszer ismerete,
 •         felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés,
 •         Nexon rendszer ismerete,
 •         felsőoktatásban szerzett munkaügyi szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         fényképes szakmai önéletrajz,
 •         bizonyítványmásolatok,
 •         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, és hogy pályázati anyagát a bírálatban részt vevő személyek és testületek megismerhetik,
 •         a kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt gazdasági vezető nyújt, a 06-1-338-3794 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd.előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást a pályázat elbírálásától számított 8 napon belül. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés határozatlan időre szól 4 hónapos próbaidő kikötésével, az illetmény és egyéb juttatások a Kjt. szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         SZFE honlap – 2017. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://a www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Könyvtár, kottatár és médiatár vezetői

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 évre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyetemen szervezeti egységeinek feladataihoz, oktató-kutató munkájához szükséges könyvtári ellátás megszervezése, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben megfogalmazott nyilvános könyvtári szolgáltatások biztosítása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. A Könyvtár, Kottatár és Médiatár feladatai: ● tervszerűen gyarapítja, feltárja, őrzi és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja a színház- és filmművészet, drámai művek hazai és külföldi szakirodalmát; ● ellátja a könyvtári szolgáltatási és információs feladatokat; ● a képzési és tudományos munka információs bázisaként közreműködik az oktatási és kutatási feladatok ellátásában; ● az Országos Dokumentum ellátási Rendszer tagjaként adatokat szolgáltat az ODR központnak és ellátja a magyar könyvtári rendszert a szakterületébe vágó dokumentumokkal; ● segítséget nyújt az MTMT szakszerű feltöltéséhez; ● pályázati tevékenységet folytat a fejlesztésre fordítható források növelése érdekében; ● támogatja az egyetemen folyó közművelődési tevékenységet; ● definiálja és dokumentálja az egyetem könyvtári folyamatait, a Könyvtár, Kottatár és Médiatár szolgáltatásait, szabványosítja a használható dokumentumokat; ● előkészíti Könyvtár, Kottatár és Médiatár használatával kapcsolatos szabályzatokat, ● közgyűjteményi kérdésekben az egyetem vezetősége számára döntés-előkészítő munkát végez.

A könyvtár vezetőjének kiemelt feladatai:

az integrált könyvtári rendszer teljes körű bevezetésének irányítása, a könyvtári informatikai szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári állomány digitalizálásának megvalósítása, beleértve a fotó és videóállomány digitalizálását is, digitális dokumentumtár tervezése és kialakítása, a könyvtár honlapjának fejlesztése, a szerzői jogi szabályozás figyelembe vételével a könyvtári digitális szolgáltatások fejlesztése, a könyvtári illetve könyvtár informatikai pályázatok nyomon követése és a pályázatok sikeres megvalósítása, az együttműködés erősítése a magyarországi elektronikus könyvtári szolgáltatási projektekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Informatikus-könyvtáros felsőfokú végzettség,
 • Legalább 5 éves film és/vagy színháztörténeti és/vagy zenetörténeti gyűjteménnyel rendelkező könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,
 • Felsőoktatási könyvtári szakmai tapasztalat,
 • Film- illetve színháztörténeti területen szerzett szakmai (digitalizálási, illetve feldolgozó) gyakorlat,
 • Legalább egy idegen nyelv igazolt ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetemi végzettség, informatikus (műszaki, programozói) felsőfokú végzettség,
 • A színház- és filmművészetben való jártasság,
 • Elektronikus dokumentumszolgáltatás területén szerzett gyakorlat,
 • HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer ismerete,
 • MTMT adatbázis ismerete,
 • Könyvtári pályázatok megvalósításában szerzett gyakorlat,
 • Gyakornokok, önkéntesek bevonásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakmai képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai
 • Vezetői program és a vezetői program megvalósítására vonatkozó konkrét elképzelések kifejtése.
 • Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a foglalkoztatást tiltó vagy korlátozó intézkedés hatálya alá.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. június 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vonderviszt Lajos kancellár nyújt, a +36 1 338 4727-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Színház- és Filmművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1088 Budapest, Vas utca 2/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFE/936/2017/32 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár, kottatár és médiatár vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, határidőben érkezett – pályázatot a kancellár által felkért bizottság véleményezi és javaslatot tesz a személyes meghallgatásra. A vezetői megbízás kiadásához a fenntartó egyetértése szükséges. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

SZFE honlap – 2017. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


oktatástechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök üzemeltetése. Javaslattétel a technikai eszközök beszerzésére, gondoskodás azok tárolásáról, nyilvántartásáról, a használatra való kiadásáról és visszavételezéséről. Az eszközök felelős őrzése. A munkatárs által ellenőrzött és kezelt oktatástechnikai berendezések karbantartási, javítási munkáinak megszervezése, javaslattétel felülvizsgálatukra, felújításukra, fejlesztésükre. A hatáskörébe tartozó eszközök leltárnyilvántartásának naprakész állapotban tartása, az anyagok elszámolása. Az igények és rendelkezésre álló eszközök felhasználásának összehangolása. A vizsgák, felvételik, egyetemi rendezvények audiovizuális rögzítése, adathordozóra írása, másolása, utómunkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • technikusi, műszaki végzettség
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság,
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd.előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu honlapon szerezhet.

Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

színházi öltöztető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jelmezek kezelése, karbantartása, mosása, vasalása, próbák, előadások és vizsgaelőadások jelmezekkel való kiszolgálása, próbákon és előadásokon való részvétel az egyetem színházi játszóhelyein.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés
 • szakmai gyakorlat
 • minimális varrási ismeret
 • csoportmunkában való részvétel, de önálló munkavégzésre való képesség is
 • precizitás, megbízhatóság
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • problémamegoldó képesség, rugalmasság
 • jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazdálkodási előadó részére a szemelyugy@szfe.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. március 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.szfe.hu és a http://odryszinpad.hu/ honlapon szerezhet.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


közönségszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088, Vas utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közönségszervezési feladatok ellátása, kapcsolattartás az Ódry Színpad közönségével, új célcsoportok feltárása. Az Ódry Színpad honlapjának és közösségi oldalainak karbantartása, frissítése. Hírlevél készítése és kiküldése. Grafikai anyagok (plakát, szórólap, műsorterv) elkészíttetése, nyomtatása. Színházi jegypénztár üzemeltetése, pénztári és elektronikus jegyértékesítés. Előadások előtti ügyelet biztosítása. Statisztikai adatszolgáltatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés
 • elektronikus jegyértékesítési rendszer ismerete
 • közönségszervezési gyakorlat
 • kiváló kommunikációs készség
 • problémamegoldó készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés
 • színházi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, fényképes önéletrajz,
 • a végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az Egyetem szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
 • továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bozóki Andrea humánerő-gazd. előadó részére a szemelyugy@szfe.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az SZFE Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KSZK honlap – 2017. február 11.