Doktori Iskola felvételi

Felvételi tájékoztató 2024

A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLÁJA 2024/2025-ÖS TANÉVÉRE FELVÉTELT HIRDET TELJES IDEJŰ DOKTORI KÉPZÉSRE

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996 óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált és 2022-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola a művészeti területek (DLA) és a művészettudomány (PhD) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé. Olyan, elsősorban művészeti, bölcsész- vagy társadalomtudományi MA diplomával, vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget vagy szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők jelentkezését várjuk, akik a színházművészet, a film- és videóművészet, a művészettudomány, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát. Más tudományterületű egyetemen szerzett (MA) oklevél esetén legalább három év igazolható és elismert alkotói, tudományos és szakmai tevékenységet várunk el a fent megnevezett tudományágakban.

DLA program: Film- és videoművészet, Színházművészet

A DLA programban helyet kap a színház-, a mozgókép- és filmművészet elméleti és történeti megközelítése, valamint a klasszikus és kortárs művelődés-és kultúrtörténeti kontextus oktatása is. Az elméleti és a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő ismeretek elsajátítása mellett a kortárs kultúra szempontjából elengedhetetlen szakterületek is a képzés részét képezik. A program célja eredeti művészeti alkotás létrehozása, az alkotó folyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a hozzá kapcsolódó kutatási munkatervvel lehet jelentkezni.

PhD program: Művészettudomány

A PhD programban létrejövő művészettudományi kutatások célja egy olyan doktori értekezés elkészítése, amellyel a jelölt bizonyítja, hogy a terület hazai és nemzetközi szakirodalmának ismeretében képes önállóan, innovatív módon és kritikailag tárgyalni művészeti jelenségeket, illetve készen áll a művészettudomány területén a további kutatói és publikációs tudománykommunikációs munkára. A PhD programra a négy év során megvalósítandóművészettudományi (bölcsészettudományok tudományterület), ezen belül hangsúlyosan színház- vagy filmtudományi tárgyú kutatás tervének leírásával lehet jelentkezni.

A Doktori Iskolába jelentkezők előzetesen meghirdetett témák közül választhatnak majd, amelyek a doktori.hu oldalon, illetve az Egyetem honlapján kerülnek meghirdetésre. Az egyéni témával jelentkezők a doktori.hu oldalon témát hirdető személyekhez jelentkezhetnek. A doktori képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, amihez a Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a publikációkat és kutatómunkát, illetve az alkotásokat és alkotómunkát igazoló kreditek adják. Az oktatói és tudományszervezési tevékenység is hasonló módon kerül értékelésre. A doktori fokozat megszerzéséhez vezető úton az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése után, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként a hallgatók komplex vizsgát tesznek. A komplex vizsga sikeres teljesítése után kezdődik a fokozatszerzési eljárás kutatási és disszertációs szakasza, amelyet a doktoranduszok az előírt kutatási és alkotási egységek teljesítésével abszolválhatnak. A végbizonyítvány megszerzése után az újdonsült doktorjelöltek a disszertáció munkahelyi, majd nyilvános vitán történő megvédésével juthatnak el a PhD/DLA fokozat megszerzéséhez.

JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK

Az SZFE Doktori Iskolája az alábbi tudományágakban hirdet szervezett doktori képzést:

film- és videóművészet

művészettudomány

színházművészet.

A felvétel előtanulmányi és végzettségi követelményei:

DLA képzés esetén: elsősorban művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél,

PhD képzés esetén: egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma. Bölcsészettudományi, művészettudományi, társadalomtudományi képzésben szerzett (MA) oklevél,

Más tudományterületű képzésben szerzett (MA) oklevél esetén legalább három év igazolható és elismert alkotói, tudományos és szakmai tevékenység, megfelelően dokumentálva,

egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

A jelentkezési lap és a kutatási terv sablonok letölthetők az egyetem honlapjáról: https://szfe.hu/tanulmanyi-informaciok-formanyomtatvanyok-di/

1. Hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)

2. Részletes szakmai életrajz (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)

3. Doktori kutatási terv (3-6 oldal terjedelemben), (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)

4. PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnévalkotás/publikáció.pdf)

5. Egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy “C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga.pdf)

6. Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél.pdf)

7. A jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat másolata (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)

Jelentkezési határidő: 2024. május 31.

A felvételi vizsga időpontja: 2024. június 11-12.

A felvételi pontos időpontjáról és helyszínéről valamennyi jelentkező a megadott e-mail címére értesítést kap. A felvételi döntésről legkésőbb július 31-ig értesítést küldünk.

A felvételi jelentkezés díja: 9.000 Ft.

Az összeget banki átutalással a következő számlaszámra utalja be a jelentkezési határidőig:11784009-22232740. Kérjük a közleményben tüntesse fel a következő adatokat: Név, születési idő, doktori felvételi. A befizetésről szóló bizonylatot csatolja jelentkezéséhez.

Várható keretszám:

8-12 fő állami ösztöndíjas, 10-15 fő önköltséges

Képzési díj: Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítése az első tanévben 300.000 Ft/félév.

A JELENTKEZÉSI BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A pályázati dokumentumokat egy példányban elektronikus úton kell benyújtani: E-mail-ben az SZFE Doktori Iskola hivatalos címére (doktori@szfe.hu) és másolatban a renes.balazs@szfe.hu címekre küldve. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2024

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

1. A felvételi meghallgatás során a Felvételi Bizottság a jelentkező emberi és szakmai habitusát, tudományosság melletti elkötelezettségét ítéli meg és az eddig elért tudományos teljesítmények, publikációkat, alkotásokat értékeli. Az értékelésnél előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat. A felvételi meghallgatás során a bizottság megbizonyosodik a jelölt emberi és szakmai habitusáról, doktori munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, eddigi tudományos tevékenységéről és nyelvismeretéről.

2. A végleges pontszám kialakítása:

a) Emberi és szakmai habitus, tudományosság melletti elkötelezettség megítélése,

0 – 45 pont a Felvételi Bizottság értékelése alapján:

– kutatási tervének bemutatása, illeszkedése a DI kutatási területéhez max. 15 pont,

– felmerült szakmai kérdések megválaszolása max. 15 pont,

– szakmai megalapozottság és vitakészség max. 15 pont.

b) Az eddig elért tudományos teljesítmények, publikációk, alkotások szakmai értékelése,

0 – 45 pont a Felvételi Bizottság értékelése alapján:

– Tudományos publikáció, önálló művészeti alkotás: 5 pont/db

– Folyóiratcikk, szakcikk, recenzió / műkritika: 3 pont/ db

max. 10 pont szerezhető

– Tudományos konferencia előadás / szervezés, művészeti alkotóműhely vezetés / szervezés, szakmaizsűri-tagság: 5 pont/db

max. 10 pont szerezhető,

Összesen max. 20 pont szerezhető

– Egyéb kiemelkedő szakmai teljesítmény:

– TDK részvétel 3 pont, OTDK részvétel /egyéb országos verseny részvétel: 5 pont, OTDK helyezés / egyéb országos versenyen való helyezés:10 pont

max. 10 pont szerezhető

– Elnyert szakmai díjak és ösztöndíjak 3 pont/db ÚNKP, NFÖ ösztöndíj 3 pont/db

– További nyelvtudás: alap/közép/felsőfokú nyelvismeret: 3-5-10 pont

max. 10 pont szerezhető

– Kutatócsoport részvétel / művészeti szervezetben vezetői tagság egyéb országos versenyen való részvétel helyezéssel: 5 pont,

– Egyetemi oktatói tevékenység / szakmai intézményvezetői tevékenység: 5 pont, szakirányú oktatói tevékenység / demonstrátori tevékenység: 3 pont,

max. 5 pont szerezhető

Összesen max. 25 pont szerezhető

Kapcsolat:

Rénes Balázs, doktori koordinátor

Cím: 1088 Budapest, Vas u. 2/d. 1.em 107.

Telefonszám: +36 1 551 5743 E-mail: renes.balazs@szfe.hu

Felvételi tájékoztató egyéni felkészülők részére

JELENTKEZÉS A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSÉRE EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS ESETÉN

Doktori Iskola Működési Szabályzata 8. §

Az egyéni felkészülés

1) A doktori fokozatszerzés engedélyezését egyéni felkészülés alapján is kérelmezni lehet az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnökéhez címzett kérelemmel. A kérelemhez csatolni kell egy, az Egyetemen foglalkoztatott, a témában jártas szakmai konzulens ajánlását. A kitöltött jelentkezési lapot (EDSZ 3. melléklet) és az EDSZ 16.§ (3) szerinti dokumentumokat, ezen belül az eddigi teljesítményét összegző szakmai portfóliót (4. számú melléklet) a DAT-hoz kell benyújtani.

(2) A DAT formailag ellenőrzi a kérelmeket és továbbítja azokat a DI vezetője felé. A DAT egy alkalommal felhívhatja a jelentkezőt hiánypótlásra.

(3) A kérelem alapján a DI megvizsgálja a jelentkező szakmai teljesítményét és a fokozatszerzéshez előírt alkotói / publikációs és a DI által támasztott speciális kimeneti követelményeknek való 50%-os megfelelését.

(4) A DI az egyéni felkészülők beérkező pályaműveit a jelentkezés során megjelölt tudományágban illetékes programvezetőnek, vagy tudományterületileg releváns, elismert egyetemi tanár törzstagjának adja ki véleményezésre, aki véleményét a DIT elé tárja.

(5) A DIT véleményét kikérve a DI vezetője tesz javaslatot az EDHT-nak a komplex vizsgára bocsátásra vagy a kérelem elutasítására. Amennyiben a DIT indokoltnak tartja, következő ülésén meghallgathatja a jelentkezőt. A meghallgatás időpontjáról határozatban rendelkezik.

(6) Az egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmei a szervezett doktori képzésre jelentkezőktől függetlenül kerülnek elbírálásra. A kérelmek benyújtása a szorgalmi időszakban folyamatos.

(7) A DAT írásban értesíti a jelöltet arról, hogy jelentkezését és komplex vizsgára bocsátását az EDHT határozatával elfogadta, illetve elutasította. A döntés ellen a jelentkező tizenöt munkanapon belül élhet jogorvoslattal.

(8) A komplex vizsgára való bocsátás engedélyezésével a felsőoktatási intézmény elismeri a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum krediteket, azzal, hogy kérelemre az előzetesen megszerzett ismeretek, kompetenciák alapján további krediteket is el lehet ismerni, amennyiben azok megfeleltethetők a SZFE doktori képzés jelentkezéskor hatályos mintatantervén szereplő tantárgyainak.

(9) Az egyéni felkészülő hallgatói jogviszonya a komplex vizsga sikeres teljesítésével jön létre, azzal, hogy doktori tanulmányaikat a vizsga teljesítését követő doktori félév elején, tavaszi félév esetén szeptember 1-jével, őszi félév esetén február 1-jével kezdheti meg.

(10) Az egyéni felkészülő az Egyetem gazdálkodására vonatkozó szabályzatok és az EDSZ 16.§ (10) -ben foglaltak alapján kizárólag önköltségesként vehet részt a képzésben. Az Egyetem főállású oktatói intézetvezetői javaslatra a rektor engedélyével 50%-os önköltségtérítési kedvezményben részesülhetnek.

(11) Az egyéni felkészülő munkáját is témavezető segíti.

Egyetemi Doktori Szabályzat 16.§

Az egyéni felkészülőkre vonatkozó szabályok

(1) Az egyéni felkészülés célja, hogy a hazai vagy külföldi egyetemen mesterképzésben szerzett fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevéllel (vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevéllel), jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, valamint dokumentált tudományos/művészeti alkotó teljesítménnyel (egyetemi doktori cím és/vagy megfelelő számú és minőségű publikáció, művészeti alkotás) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD/DLA) fokozat megszerzését.

(2) Az egyéni felkészülőnek meg kell felelni a doktori képzés megkezdéséhez kapcsolódó felvételi eljárás, illetve a komplex vizsga vonatkozó feltételeinek.

(3) A kérelemhez csatolni kell a következőket:

a) A jelentkező addigi művészeti/tudományos életművét és egyéb tanulmányait.

b) Bemutató szakmai életrajzát, amely PhD fokozatszerzés esetén tartalmazza az önálló tudományos munkásság bemutatását cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon.

c) Művészeti (DLA) fokozat megszerzésének feltételeként pedig önálló művészeti alkotótevékenység eredményeinek a művészeti ág sajátosságainak megfelelő bemutatását.

d) Élő idegen nyelvek egyikéből legalább egy középfokú komplex „B2” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát. Speciális kutatási téma esetén ezen élő nyelvektől való eltérést engedélyezhet az EDHT.

e) Egyéni felkészülés alapján a kérelemhez csatolni kell az egyetemi (MA) diploma másolatát.

f) Az egyéni felkészülőnek a kérelemhez csatolnia kell a komplex vizsga (PhD/DLA) feltételeinek való megfelelés dokumentumait is.

(4) Az egyéni felkészülőnek a komplex vizsgára való bocsátásához igazoltan meg kell felelnie az EDSZ és a DI meghatározott speciális publikációs/alkotói elvárások, a fokozatszerzéshez kapcsolódó kimeneti követelmények minimum 50%-ának.

(5) A (3) bekezdésben írt működési szabályzatokban meghatározott feltételeknek való megfelelést a DI ellenőrzi és javaslatot tesz az EDHT számára.

(6) A DI által előkészített szakmai vélemény mérlegelése után az EDHT dönt a komplex vizsgára bocsátás feltételéül meghatározott minimum 120 kredit elismeréséről.

(7) A komplex vizsga sikeres teljesítését követően az Nftv. 53. § (3) bekezdése szerinti beiratkozással hallgatói jogviszonyba kerülő doktorandusz kérelmére további krediteket is el lehet ismerni a DI működési szabályzatában meghatározottak szerint, mellyel a 15.§ (1) bekezdés b) pont szerinti kutatási és disszertációs szakasz időtartama csökkenthető.

(8) Az egyéni felkészülő a 3. melléklet szerinti kérelmet nyújtja be a DAT-hoz, amit alaki szempontból ellenőriz, szükség esetén határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(9) Az egyéni felkészülő a tanulmányi kötelezettségeinek a komplex vizsga sikeres teljesítésével tesz eleget.

(10) Az egyéni felkészülő a sikeres komplex vizsga után az Egyetem vonatkozó szabályzatai és jelen Szabályzatban foglaltak alapján önköltséges hallgatói jogviszonyba kerül. Az önköltség mértéke megegyezik az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók által fizetett önköltség mértékével.

Az SZFE Doktori Iskola 2024. évi témahirdetései

Aktuális témakiírások a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola 2024. évi témahirdetései.

Témakiírások

Aktuális témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján.

Doktori Iskola

Vissza a Doktori Iskola kezdőoldalára