Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

pályázatok / ösztöndíjak

Aktuális pályázatok

Művészi, oktatási munkájuk szervezett, egyetemi részén túlmutató tevékenység támogatására pályázhatnak az SZFE hallgatói és oktatói.

A pályázat beadási határideje folyamatos

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető itt:

Lejárt pályázatok

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft havonta.

Jelentkezési határidő: 2019. június 28. 14 óra Rábai Hedvignél a rektori titkárságon

Részletek és jelentkezési lap:

NEMZETI ÖSZTÖNDÍJ 2019 – TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ-JELENTKEZÉSI LAP 2019

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást,
a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret két részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből, valamint a doktori képzésben részt vevő doktoranduszokdoktorjelöltek és a 40 év alatti oktatók, kutatók (posztdoktorok) kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből.

A pályázatok fogadása: 2017. május 05. – június 06. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információt és dokumentációt emailen küldünk ki.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredeti példányban és elektronikusan kell eljuttatni a 1088. Budapest Vas u. 2/c címre. BA és MA pályázók esetén a „A keret”, doktoranduszok, doktorjelöltek „B keret” és posztdoktorok esetén „C keret” megjelöléssel.

További felvilágosítást Zsákai Szilvia ÚNKP koordinátor ad az alábbi elérhetőségeken:
1088. Budapest, Vas u. 2/c. 101. szoba
+3613188111/141
zsakai.szilvia@szfe.hu

EMMI logó

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

MSÖ jelentkezési felhívás 2016-17_II.félév

MSÖ Jelentkezési lap

MSÖ jelentkezési útmutató_2016-17_II. félév

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében
szakmai, politikai irányítást gyakorló Államtitkársága
a Törőcsik Mari Ösztöndíjra
p á l y á z a t o t   h i r d e t
a 2019/2020. tanévre, a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján.

1. A pályázat célja: színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.
2. Az ösztöndíj forrása: a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.
3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
c. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
d. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
e. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.
4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás szerinti kezeléséhez.
5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2019. szeptember 1. – 2020. június 30.).
6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2019/2020-as tanévben.
7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az Utasítás 11. §. (6) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanévben – a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén legfeljebb – összesen négy pályázó részesülhet.
8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
a pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,
c) a pályázó oktatójának az ajánlása az oktató aláírásával ellátva.
9. A pályázat benyújtásának határideje a kormányzati portálon (www.kormany.hu) történő meghirdetést követő harmincadik nap (postabélyegző).
(Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatásért Felelős Államtitkárság – Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.)
10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.
11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok nevét a Kormány honlapján közzéteszi. Az ösztöndíjasokkal a minisztérium ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.
12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 45 napon belül.
13. Az ösztöndíj folyósításának módja: a szerződéskötést követően, két részletben, 2019. december 31. napjáig öt havi ösztöndíj, illetve 2020. május 31. napjáig öt havi ösztöndíj kerül folyósításra.
14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.
15. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:
 Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a minisztérium közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
 A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
Telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958
 A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében az Nftv. 3. melléklet I/B. alcím 1. pont ba) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
 Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján, az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva,
Budapest, 2019. augusztus

Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter

Letölthető pályázati adatlap

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére – a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására – az oktatásért felelős miniszter a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft havonta.

Jelentkezési határidő: 2019. június 28. 14 óra Rábai Hedvignél a rektori titkárságon

Részletek és jelentkezési lap:

NEMZETI ÖSZTÖNDÍJ 2019 – TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ-JELENTKEZÉSI LAP 2019

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram.

Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást,
a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret két részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből, valamint a doktori képzésben részt vevő doktoranduszokdoktorjelöltek és a 40 év alatti oktatók, kutatók (posztdoktorok) kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből.

A pályázatok fogadása: 2017. május 05. – június 06. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információt és dokumentációt emailen küldünk ki.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredeti példányban és elektronikusan kell eljuttatni a 1088. Budapest Vas u. 2/c címre. BA és MA pályázók esetén a „A keret”, doktoranduszok, doktorjelöltek „B keret” és posztdoktorok esetén „C keret” megjelöléssel.

További felvilágosítást Zsákai Szilvia ÚNKP koordinátor ad az alábbi elérhetőségeken:
1088. Budapest, Vas u. 2/c. 101. szoba
+3613188111/141
zsakai.szilvia@szfe.hu

EMMI logó

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

MSÖ jelentkezési felhívás 2016-17_II.félév

MSÖ Jelentkezési lap

MSÖ jelentkezési útmutató_2016-17_II. félév

A Fulbright Ösztöndíjprogram továbbtanulási és kutatási lehetőséget kínál a 2018-2019-es tanévre bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2017. július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják. Pályázat beadási határidő: 2017. május 22. Doktori fokozatot szerzett hallgatóink a Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjra jelentkezhetnek, amely kutatási lehetőséget kínál a 2018-2019-es tanévben bármely tudományterületen vagy művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában 2017. december 1-ig megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai akkreditált intézmény meghívólevele. Az ösztöndíj időtartama 3-5 hónap. Pályázat beadási határidő: 2017. október 9. További információk a www.fulbright.hu oldalon találhatóak

2016. június 06. 10:49 A többször módosított – 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 85. §-ában, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Színház-és Filmművészeti Egyetem pályázatot hirdet KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény azon államilag támogatott / állami ösztöndíjas, illetve önköltséges / költségtérítéses, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat további feltételei:

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából a felsőoktatási intézmények azon hallgatói részesülhetnek, akik

·         kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, illetőleg

·         szakmai területen kimagasló munkát végeztek a 2016/2017-as tanévnek megfelelő oktatási időszakban.

A köztársasági ösztöndíj havi összege a 2016/2017. tanév

első négy hónapjára 34 000,- Ft,/ fő /hó

következő hat hónapjára a 2017. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg.

A köztársasági ösztöndíj 2 hallgatónak egy tanév időtartamára (10 hónapra) adható. Amennyiben a hallgatók hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik (évhalasztás, tanulmányok befejezése), a megszűnést követően az ösztöndíj nem folyósítható.

A pályázatok beadásának határideje:    2016. július 15.

(Vas u. 2/D I. emelet 109., Tornyai Anna Tanulmányi Osztály)

Pályázati űrlap letölthető: a Honlapról vagy a Neptun rendszerből.

Budapest, 2016. június 6.