Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun
Tanévnyitó és díszoklevél átadó fotógaléria
FELHÍVÁS!!!
Somossy Barbara alkotása nyerte el a fődíjat a 17. Göcsej Filmszemlén
HÖK választás
previous arrow
next arrow
Slider

Felvételi

Sikeres felvételi vizsgát követően az egyéni képzésre jelentkezőknek komplex vizsgán kell megjelenni.

A felvételi vizsga követelményeit és a benyújtandó dokumentumokat a Felvételi tájékoztató 2018 menüpont alatt olvashatják.

Doktori komplex vizsga a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, 2018

A jelentkezési benyújtása

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 1088 Budapest, Vas u. 2/c.

E-mail: guban.ilona@szfe.hu A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi – egyéni felkészülő 2018

A felvételi eljárás díja: 7000 Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

A komplex vizsga leírása a Doktori szabályzatban

(http://szfe.hu/wp-content/uploads/2016/11/Doktori-szab%C3%A1lyzat-2016-2017-es-tan%C3%A9vt%C5%91l.pdf)

„A komplex vizsga két részből áll:

a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot

b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. (Dkr 12/A. § (3)).”

A doktori komplex vizsga a DLA és PhD képzéseken eltér egymástól, ezért a következőkben külön-külön kerülnek tárgyalásra.

DLA:

A komplex vizsgára jelentkező DLA-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén, a komplex vizsga időpontját legalább két héttel megelőzően portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 25000 leütés),
 • a készülő művük koncepcióját (3000-5000 leütés)
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot.

A komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A vizsga második részében a film, mozgóképművészet és média témakörében jelentkezőknek 5 filmes, a színházművészet témakörében jelentkezőknek 5 színházművészeti tételből kell felkészülniük, amelyek a Színházművészeti műhelykurzus és a Filmművészeti műhelykurzus tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A komplex vizsga tételei:

DLA Filmművészet

 1. Elbeszélés a játékfilmben

Szakirodalom:

David Bordwell: Elbeszélés a játékfilmben. Ford. Pócsik Andrea. Budapest, Magyar Filmintézet, 1996.

Robert McKee: Story. A forgatókönyv anyaga, szerkezete, stílusa és alapelvei. Fordította Jakab-Benke Nándor és Zágoni Balázs. Filmtett Egyesület, Kolozsvár, 2011.

SydField: Forgatókönyv – A forgatókönyvírás alapjai. Fordította: Köbli Norbert. CorLeonis kiadó, 2011.

 1. A vágás dramaturgiai és ritmikai funkciói

Eisenstein, Sz. M.: Válogatott tanulmányok. Szerk: Bárdos Judit. Budapest, Áron Kiadó, 1998.

Walter Murch: Egyetlen szempillantás alatt – Gondolatok a filmvágásról.Fordító: Edelényi János. Budapest, Francia Új Hullám Kiadó, 2010.

André Bazin: Mi a film? Budapest, Osiris, 1995.

Edward Dmytryk: On Film Editing. An introductionintothe art of film construction. Boston – London, Focal Press, 2010.

 1. A dokumentumfilm típusai, szerkezetei, alkotási módszerei

Dokumentumfilm-elmélet. Metropolis Filmelméleti és filmtörténeti folyóirat. 2009/4.

Nichols, Bill: RepresentingReality. Bloomington, Indiana University Press, 1991.

Plantinga, Carl R.:Rhetoric and RepresentationinNonfiction Film. Cambridge University Press, 1997.

Rosenthal, Alan: Writing, Directing, and ProducingDocumentaryFilms and Videos. 3rd edition. Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 2002

 1. A mozgókép vizualitása

David Bordwell – Kristin Thompson: Film Art: An introduction. New York, Knopf, 1986.

David Bordwell: OntheHistory of Film Style. Cambridge, Harvard University Press, 1997.

Balázs Béla: A látható ember. A film szelleme. Budapest, Gondolat, 1984.

Margitházi Beja: Az arc mozija. Közelkép és filmstílus. Kolozsvár, Koinónia, 2008.

Bíró Yvett: A hetedik művészet. Budapest, Századvég, 1994.

 1. A hang dramaturgiája a játékfilmben

Hang a filmben. Metropolis 2015/2

Hang a filmben: az audiovizualitás elemzése. Apertúra 2011 ősz. http://uj.apertura.hu/2011-osz-tartalom/

ElisabethWeis – John Belton: Film Sound: Theory and Practice. New York, Columbia University Press, 1986.

DLA Színházművészet

 1. Az euripidészi dramaturgia sajátosságai

szakirodalom: Euripide. Septexposés et discussion par J.C.Kamrbeek, André Rivier, Hans Diller, Albin Lesky, R.P.Wnnington-Ingram, Günther Zuntz, Victor Martin.Entretienssur l’AntiquitéClassiqueTome VI. Geneve1960. , P.E. Easterling (szerk.): The Cambridge CompaniontoGreekTragedy. Cambridge 1997., Karsai György: A Szép és a Szörnyeteg. Görög drámák elemzései, Budapest 1998.

 1. Heinrich von Kleist, a német klasszicizmus és romantika a színházban

szakirodalom: Földényi F. László, Heinrich von Kleist. A szavak hálójában, Pécs, 1999., GünterBlamberger, Heinrich von Kleist életrajz, Budapest 2015.,

 1. Artaud „kegyetlen színháza”

szakirodalom: Antonin Artaud, Pour en finiravec le jugement de Dieu, Paris 1948., Antonin Artaud, A könyörtelen színház, Budapest 1985., Artaud, avagy a gondolkodás szenvedéstörténete, Budapest 2011.

4.Mihail Csehov színházelméleti munkássága

szakirodalom:Marie-ChristineAutant-Mathieu (ed.), MikhaïlTchekhov/Michael Chekhov, De Moscou à Hollywood. Du théâtre au cinéma, Montpellier, 2009. , Michael Chekhov, Dreams, Reflections, CriticalIssues, New York 2009., Mihail Chehov, A színészhez, a színjátszás technikájáról, Budapest 1997.

 1. Arany János drámafordításai

szakirodalom: Keresztury Dezső (szerk.), Arany János összes művei VIII-IX. – Drámafordítások (kritikai kiadás), Budapest 1961., Paraizs Júlia, „Eszedbe jussak”, Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról,Budapest 2015.

Megjegyzés: a „szakirodalom” minden esetben javasolt szakirodalmat jelent, a felvételiző természetesen minden esetben készülhet az itt felsoroltakon kívüli szakirodalomból is.

PhD-hallgatók

A PhD-s vizsgázóknak a komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A második részben az előzetesen kiadott 5 tételből kell felkészülniük, amelyek a Művészet mint kutatás és a Kutatásmódszertan tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A komplex vizsgára jelentkező PhD-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 50000 leütés),
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot.

A PhD komplex vizsga tételei

 1. Emlékezetpolitika és emlékezetstratégiák

orientáló tematika:

A mozgókép eszközei az emlékezés ábrázolására (képalkotás,vágás stb.)

A történelmi dokumentumfilm alakváltozatai

A (színház)történetírás forrásai, az archívumok

orientáló irodalom:

Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrában, Budapest, Atlantisz, 1999.

Pierre Nora: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. Aeatas 1999. 16/3.

Gyáni Gábor, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése, Napvilág, 2000. Hayden White, A történelem terhe, Századvég, 1997.

Marco de Marinis, Történelem és történetírás. In: Demcsák Katalin – Kiss Attila Attila (szerk.), Színház-szemiográfia, Szeged, Jate Press, 1999.

 1. Genderkutatások

orientáló tematika:

A kortárs magyar film a feminista filmelméletek tükrében

Filmes alkotók életművei aqueer elméletek tükrében

A sztárság értelmezése

Nemváltó színházi szerepek dramaturgiája

orientáló irodalom:

Judith Butler, Esetleges alapok. A feminizmus és a „posztmodern” kérdés. Thalassa. 1997. Újabb megjelenés in Csabai Márta – Erős Ferenc (szerk.):Freud titokzatos tárgya. Pszichoanalízis és női szexualitás. Budapest, Új Mandátum. 1997. 256–275.

Virginia Woolf: Saját szoba (Bécsy Ágnes ford.), Európa, Budapest, 1986.

 1. Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód

 orientáló tematika:

narratíva-változások a színházi gyakorlatban

színháztörténet-írás- politika

orientáló irodalom:

Thomas Postlewait: Történelem, hermeneutika és elbeszélésmód. (Kékesi Kun Árpád ford.) Theatron, 1999/3. 58-67.

Michel Foucault: Nietzsche, a genealógia és a történelem. In: A fantasztikuskönyvtár. Budapest, Pallas-Attraktor, 1998.

Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Budapest, Akadémiai, 1989.

 1. A művészet mint kutatás

 orientáló tematika:

művészeti módszerek a megértés tudományában

művészetalapú kísérletek a digitális tudományokban

orientáló irodalom:

ShaunMcNiff: Art as Research: Opportunities and Challenges, London, Intellect, 2013.

SherillGrace and JerryWasserman (eds):Theatre and AutoBiography: Writing and PerformingLivesinTheory and Practice, Vancouver, 2006.

 1. Medialitás, materialitás

orientáló tematika:

Mediális önreflexivitás a 70-es évek magyar kísérleti filmjében

A digitalizáció hatása a kortárs mozgóképre: az interaktív fikciós film

A színház és a film kapcsolódásai intermediális olvasatban

Film a színházban

A filmhang dramaturgiája

orientáló irodalom:

Bednanics Gábor, Bónus Tibor (szerk.): Kulturális közegek. Médiumok a 20. század első felében Magyarországon. Ráció, Budapest, 2005.

Andrew Parker – Eve KosofskySedgwick: Performativitás és performancia. Ford. Müllner András. Apertúra, 2010. ősz.http://uj.apertura.hu/2010/osz/parker-sedgwick-performativitas-es-performancia/

Jákfalvi Magdolna (szerk.): A performativitás. Filológiai Közlöny, 2016/IV.

Lev Manovich: Mi a film? Ford. Gollowitzer Dóra Diána. Apertúra, 2009. ősz. http://uj.apertura.hu/2009/osz/manovich-3/

Joachim Paech: Miért média? Ford. Faluhelyi Krisztián. Apertúra, 2012. tavasz. http://uj.apertura.hu/2012/tavasz/paech-miert-media/

Mary AnnDoane: Az indexikus és a médiumspecifikusság fogalma. Ford. Füzi Izabella. Apertúra, 2012. tavasz. http://uj.apertura.hu/2012/tavasz/doane-az-indexikus-es-a-mediumspecifikussag-fogalma/

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2017/18-as tanévre

Tudományágak: Film- és videoművészet, Művészettudomány, Színházművészet

A jelentkezési benyújtása

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 1088 Budapest, Vas u. 2/c.

E-mail: guban.ilona@szfe.hu A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2017

A felvételi eljárás díja: 7000 Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

Keretszám:10-16 fő

Jelentkezési időszak: 2017. április 30-ig

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A dokumentumok letölthetőek az egyetem honlapjáról: www.szfe.hu / képzések / doktori iskola / szabályzatok, dokumentumok menüpont alatt.

 •  Jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)
 • Szakmai életrajz (A beküldendő neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)
 • Doktori kutatási terv  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)
 • PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév alkotás/publikáció.pdf)
 • A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy “C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga.pdf   Több dokumentum esetén sorszámozni kérjük.)
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)
 • Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév ösztöndíj.pdf)
 • Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél.pdf)

A felvétel követelményei és feltételei:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél
 • PhD képzés esetén: bölcsészettudományi, művészettudományi képzésben szerzett (MA) oklevél
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga

Az értékelés szempontjai:

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.

A felvételi vizsga időpontja: előreláthatóan 2017. június-július

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok az első tanévben félévente 190 000 Ft-ot fizetnek.

A Doktori Iskola rövid bemutatása

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2014-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA – Doctor of Liberal Arts) és a művészettudomány (PhD in Arts) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA-programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a kutatási probléma megadásával lehet jelentkezni. A PhD-in-Arts program célja művészettudományi kutatás lefolytatása és a kutatás nyomán a bölcsészettudományi normáknak megfelelő értekezés megírása. A PhD-in-Arts programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú elméleti kutatás tervének leírásával jelentkeznek az érdeklődők.

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak

(ld. www.szfe.hu/ képzések / doktori-iskola / felvételi oldalon a Doktori Iskola témahirdetések 2017 cím alatt, illetve a doktori.hu felületen).

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA és PhD in Arts fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori komplex vizsga teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2018/19-as tanévre

Tudományágak: Film- és videoművészet, Művészettudomány, Színházművészet

A jelentkezési benyújtása

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 1088 Budapest, Vas u. 2/c.

E-mail: guban.ilona@szfe.hu A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2018

A felvételi eljárás díja: 7000 Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

Keretszám:10-18 fő

Jelentkezési időszak: 2018. április 30-ig

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

A dokumentumok letölthetőek az egyetem honlapjáról: www.szfe.hu / képzések / doktori iskola / szabályzatok, dokumentumok menüpont alatt.

 •  Jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)
 • Szakmai életrajz (A beküldendő neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)
 • Doktori kutatási terv  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)
 • PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév alkotás/publikáció.pdf)
 • A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy “C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga.pdf   Több dokumentum esetén sorszámozni kérjük.)
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)
 • Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév ösztöndíj.pdf)
 • Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél(1,2,3,..).pdf)

A felvétel követelményei és feltételei:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél
 • PhD képzés esetén: bölcsészettudományi, művészettudományi képzésben szerzett (MA) oklevél
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga

Az értékelés szempontjai:

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.

A felvételi vizsga időpontja előreláthatóan 2018. május 22. – június 16.

A pontos időpontról minden jelentkező részére a megadott e-mail címére május első napjaiban értesítést küldünk.

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok az első tanévben félévente 190 000 Ft-ot fizetnek.

A Doktori Iskola rövid bemutatása

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2014-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

Doktori képzési programok, témák

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA – Doctor of Liberal Arts) és a művészettudomány (PhD in Arts) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA-programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a kutatási probléma megadásával lehet jelentkezni. A PhD-in-Arts program célja művészettudományi kutatás lefolytatása és a kutatás nyomán a bölcsészettudományi normáknak megfelelő értekezés megírása. A PhD-in-Arts programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú elméleti kutatás tervének leírásával jelentkeznek az érdeklődők.

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak

(ld. www.szfe.hu/ képzések / doktori-iskola / felvételi oldalon a Doktori Iskola témahirdetések 2018 cím alatt, illetve a doktori.hu felületen).

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori disszertációt. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA és PhD in Arts fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek és a doktori komplex vizsga teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

Aktuális témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=122