Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felvételi

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2020/21-es tanévre

Tudományágak: Film- és videóművészet, Színházművészet, Művészettudomány

 

A jelentkezés benyújtása

A járványra és az elrendelt vészhelyzetre való tekintettel az idén az egész doktori eljárás, így a felvételi is, elektronikus formában történik. A felvételi anyagokat az alábbi e-mail címekre kérjük megküldeni:

E-mail: gal.agnes@szfe.hu, doktori@szfe.hu

A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi

A felvételi eljárás díja: 9 000.- Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

Keretszám: 5-15 fő

Jelentkezési időszak:  2020. február 15. – 2020. május  30-ig

Szóbeli online felvételi: 2020. június 12. A pontos időpontról és az online felvételi beszélgetés részleteiről legkésőbb június  9-ig minden jelentkezőnek értesítést küldünk.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél,
 • PhD képzés esetén: Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma. Bölcsészettudományi, művészettudományi, társadalomtudományi képzésben szerzett (MA) oklevél,
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül.

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítése az első tanévben  260 000.- Ft. / félév

A DOKTORI ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2014-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti és tudományágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA) és a művészettudomány (PhD) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA-programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a hozzá kapcsolódó kutatási probléma részletes leírásával lehet jelentkezni.

A PhD program keretein belül létrejövő művészettudományi kutatások a művészet mint kutatás koncepcióját és gyakorlatát helyezik előtérbe – használva és inspirálva a művészeti egyetemi közeget. A PhD-programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú bölcsészettudományi kutatás tervének leírásával lehet jelentkezni.

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak

(ld. www.szfe.hu/ képzések / doktori-iskola / felvételi oldalon a Doktori Iskola témahirdetések 2020 cím alatt, illetve a doktori.hu felületen).

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti. A hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére csoportos, szeminárium jellegű konzultációk formájában is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutató- és alkotómunkát igazoló kutatási és alkotói kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A doktori fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ EGYÉNI FELKÉSZÜLŐK RÉSZÉRE 2020

A felvételi vizsga követelményeit és a benyújtandó dokumentumokat a Felvételi tájékoztató 2020 menüpont alatt olvashatják.

Az egyéni felkészülőknek a szervezett képzésben részt vevő jelentkezőkhöz képest csatolniuk kell a művészeti/tudományág műveléséhez szükséges, az adott tudományterületen szakirodalommal bíró két idegen nyelv ismeretének igazolását (Az egyik nyelvből legalább államilag elismert B2, (régebben „C”) típusú középfokú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítvány a hat világnyelv egyikéből)

Sikeres felvételi vizsgát követően az egyéni képzésre jelentkezőknek komplex vizsgán kell megjelenni.

A komplex vizsgáról a Doktori szabályzat a következőképpen rendelkezik:

„A komplex vizsga két részből áll:

 1. a) az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot
 2. b) a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. (Dkr 12/A. § (3)).”

 

A komplex vizsga részletes leírása az egyetem honlapján a Képzések / Doktori Iskola / Szabályzatok menüpont alatt olvasható.

A doktori komplex vizsga a DLA és PhD képzéseken eltér egymástól, ezért a következőkben külön-külön kerülnek tárgyalásra.

DLA HALLGATÓK

A komplex vizsgára jelentkező DLA-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén, a komplex vizsga időpontját legalább két héttel megelőzően portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 25000 leütés),
 • a készülő művük koncepcióját (3000-5000 leütés)
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot

A komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A vizsga második részében a film, mozgóképművészet és média témakörében jelentkezőknek 5 filmes, a színházművészet témakörében jelentkezőknek 5 színházművészeti tételből kell felkészülniük, amelyek a Színházművészeti műhelykurzus és a Filmművészeti műhelykurzus tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

PHD HALLGATÓK

A PhD-s vizsgázóknak a komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A második részben az előzetesen kiadott 5 tételből kell felkészülniük, amelyek a Művészet mint kutatás és a Kutatásmódszertan tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A komplex vizsgára jelentkező PhD-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 50000 leütés),
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot

Aktuális témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=122