Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Törőcsik Mari – ösztöndíjpályázat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága pályázatot  hirdet a Törőcsik Mari- ösztöndíjra a 2021/2022. tanévre na felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére. A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 15. 1. A pályázat célja: színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése. 2. Az ösztöndíj forrása: a 17/01/01 Innovációs és […]

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkársága pályázatot  hirdet a Törőcsik Mari- ösztöndíjra a 2021/2022. tanévre na felsőoktatásban részt vevő hallgatók részére.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 15.

1. A pályázat célja: színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.

2. Az ösztöndíj forrása: a 17/01/01 Innovációs és Technológiai Minisztérium Igazgatása Szervezeti és Működési Költségvetés cím.

3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:

a. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 30. életévét töltötte be,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
c. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
d. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
e. a Kormányrendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.

4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:

4.1. a pályázaton az vehet részt, aki
a) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakján – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak a Kormányrendelet szerinti kezeléséhez.

5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2021. szeptember 1. – 2022. június 30.).

6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft összegű ösztöndíj folyósítása a 2021/2022. tanévben.

7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban a Kormányrendelet 24/G. § (3) bekezdése alapján a 2021/2022-es tanévben összesen két pályázó részesülhet.

8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat – egy példányban, papíralapon, elektronikusan kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon (adatlap) és – a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be (eredeti példány):
a) a pályázó önéletrajza a pályázó aláírásával ellátva (eredeti példány), melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének, szakmai eredményeinek és terveinek bemutatása,
b) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból nem részesül ösztöndíjban (az adatlapon szerepel),
c) a pályázó oktatójának ajánlása az oktató aláírásával ellátva (eredeti példány).

9. A pályázat benyújtásának (Innovációs és Technológiai Minisztérium, Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére – 1440 Budapest Pf. 1 – történő beérkezésének) határideje a meghirdetést követő harmincadik nap.

10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

11. A benyújtott pályázatok alapján a Törőcsik Ösztöndíj Bizottság javaslatára az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről. Az ösztöndíjassal a minisztérium ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj-folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 60 napon belül.

13. Az ösztöndíj folyósításának módja: a szerződéskötést követően, két részletben, 2021. december 31. napjáig öt havi ösztöndíj, illetve 2022. május 15. napjáig öt havi ösztöndíj kerül folyósításra.

14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes
– minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnése esetén – az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint – a miniszter az ösztöndíjszerződést felmondja.

16. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

17. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

Pályázati adatlap

További információk: https://kormany.hu/dokumentumtar/2021-2022-tanevi-torocsik-mari-osztondij-palyazati-kiiras