Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

A DOKTORI ISKOLA
FELÉPÍTÉSE

Az egyetem a színházművészeti valamint a film- és videóművészeti ágazatokban a MAB által akkreditált doktori iskolában doktori képzést folytat és a disszertációjukat sikeresen megvédők számára DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot ad.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek doktori fokozatának (DLA – Doctor of Liberal Arts) megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, film- és videóművészet, illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996, illetve 1998 óta folyik doktori képzés.

A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, a 2009-ben és 2016-ban új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, írók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi, társadalmi, jogi, gazdasági és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati alkotói gondolkodást igénylő kurzus és szeminárium.

Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti ágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit. A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak. A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti, de a hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére, a csoportos, szeminárium jellegű konzultációra és a műhelymunkára is.

A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit, segíti létrehozni a doktori képzés alatt/nyomán magát a doktori alkotást és értekezést. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal.

A DI témakiírásait a Doktori Tanács évente hagyja jóvá. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási és az alkotómunkát igazoló alkotói kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A DLA fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek, a komplex vizsga letétele és a házi védés teljesítése, valamint a disszertáció sikeres nyilvános védése után kerülhet sor.

A Doktori Iskola 2015. szeptemberétől a két évtizede működő DLA-képzés mellett PhD művészettudományi doktori képzést is indított.

A művészettudományi PhD-fokozat művészeti tevékenységhez nem feltétlenül kötődő, az önálló tudományos gondolat kifejtésének megvédése és a kutatási képesség igazolása után adható tudományos fokozat. A doktori iskola művészettudományi képzésére elsősorban olyan mesterszintű (MA) végzettséggel bíró kutatók, alkotók jelentkezését várjuk, akiknek elméleti, művészettudományi mesterszakja megfelel a művészeti doktori iskola szakterületének.

A jelentkezőknek a jelentkezéskor elméleti (kutatói) felkészültséget (alkalmasságot), publikációs illetve kurátori tevékenységet kell igazolnia. A művészettudományok tudományág

(angolul arts, németül Kunstwissenschaften) körébe azok a kutatási területek tartoznak, melyek egyszerre érintik a művészeti alkotásokat, valamint a bölcsész- és társadalomtudományi kutatásokat, s két vagy több tudományág határterületén, jellegzetesen interdiszciplináris metodikával dolgoznak.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen folyó graduális és doktori képzés gyakorlatában erős az átfedettség a színházi, a filmes, a videós diszciplínák között. Ez tetten érhető szinte minden alkotói fázisban a színészi játék, a rendezői gyakorlatok, a kreatív írás, a dramaturgia metodikájában, a menedzsment működésében. A művészeti és művészetelméleti gyakorlat átfedettségét tudományelméleti alapnak véve a Doktori Iskola színház- és filmművészeti DLA, valamint a művészettudományi PhD-programját párhuzamosan indítja.

Az akkreditációs feltételeket a MAB-nak a művészettudományi (PhD) doktori képzést szabályozó, 2010. július 2-án elfogadott állásfoglalása rögzíti.

A képzést a MAB 2014/10/XIV/25/2/731-es határozatával 2014. december 12-én engedélyezte.

Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, habilitációval. A habilitált doktor címet az szerezheti meg, aki a doktori fokozatának megfelelő tudomány/ művészeti ágban magas szintű alkotó / tudományos tevékenységet folytat, amelyet rangos, jegyzett fesztiválok, díjak, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek igazolnak, emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai művészeti vagy tudományos rendezvényeken. A habilitációs pályázati anyag benyújtását és elbírálását követően a jelölt egyetemi hallgatókból álló közönség előtt szakmai és tudományos előadás keretében magyar és egy szabadon tartott idegen nyelvű összefoglalóban kell, hogy ismertesse alkotó / tudományos munkásságának legfőbb eredményeit. A habilitált doktor cím az egyetem által a habilitációs bizottság döntése alapján kiadott oklevélben megjelölt tudomány/művészeti ágra szól, és feljogosít a tudomány/művészeti ág körében önálló egyetemi előadások rendszeres meghirdetésére. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen az alábbi tudomány/művészeti ágakban kerülhet sor ha­bi­li­tá­ciós eljárás lefolytatására:

Színházművészet

Film- és videóművészet

Művészet-tudomány

Szavazati jogú belső tagok:

Huszti Péter Dr. Huszti Péter – Professzor Emeritus – elnök
 

Almási Tamás

Balázs Géza

Győrei Zsolt

Hegedűs D. Géza

Jákfalvi Magdolna

Stőhr Lóránt

DÖK képviselő

Szavazati jogú külső tagok:

Sepsi Enikő

Pléh Csaba

Tanácskozási jogú tagok:

Karsai György Karsai György  – A Doktori Iskola vezetője

Szavazati jogú tagok:

Balázs Géza (elnök)

Jákfalvi Magdolna (egyetemi tanár)
Győrei Zsolt (docens)
Huszti Péter (Professzor Emeritus)
Stőhr Lóránt (titkár, docens)
Karsai György (egyetemi tanár)
Gelencsér Gábor (docens)
Pléh Csaba (egyetemi tanár)
Tillman József (egyetemi tanár)

Tanácskozási jogú tag:

DÖK-képviselő