Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Törőcsik-ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében szakmai, politikai irányítást gyakorló Államtitkársága ...


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium) Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a felsőoktatás tekintetében
szakmai, politikai irányítást gyakorló Államtitkársága
a Törőcsik Mari Ösztöndíjra
p á l y á z a t o t   h i r d e t
a 2019/2020. tanévre, a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás (a továbbiakban: Utasítás) alapján.

1. A pályázat célja: színművész szakon tanulmányokat folytató hallgatók szakmai munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.
2. Az ösztöndíj forrása: a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím.
3. Az 1. pont szerinti Ösztöndíjban részesülhet az a személy, aki:
a. a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 25. életévét töltötte be,
b. a pályázat benyújtásának időpontjában a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakjának – a képzés harmadik vagy azt követő félévére bejelentkezett – hallgatója,
c. más forrásból azonos célra ösztöndíjban nem részesül,
d. a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
e. az Utasításban és a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi feltételnek megfelel.
4. Az 1. pont alapján elnyerhető ösztöndíj megállapításának további feltételei:
4.1. a pályázaton az vehet részt, aki tanulmányait
a) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a Színház- és Filmművészeti Egyetem színművész szakon – az Nftv. 3. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti képzési szinten – hallgatói jogviszony keretében folytatja,
b) a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak az Utasítás szerinti kezeléséhez.
5. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 10 hónap (2019. szeptember 1. – 2020. június 30.).
6. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: havi nettó 100.000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegű ösztöndíj/pályázó folyósítása a 2019/2020-as tanévben.
7. Az ösztöndíjas keretszám: ösztöndíjban az Utasítás 11. §. (6) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanévben – a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén legfeljebb – összesen négy pályázó részesülhet.
8. A pályázat tartalmi és formai követelményei:
a pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a pályázó által aláírt formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:
a) a pályázó önéletrajza, melynek része a pályázó (maximum 3 gépelt oldal) tevékenységének bemutatása,
b) az Utasítás 9. § (1) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó más forrásból azonos célra nem részesül ösztöndíjban,
c) a pályázó oktatójának az ajánlása az oktató aláírásával ellátva.
9. A pályázat benyújtásának határideje a kormányzati portálon (www.kormany.hu) történő meghirdetést követő harmincadik nap (postabélyegző).
(Emberi Erőforrások Minisztériuma – Oktatásért Felelős Államtitkárság – Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztály levelezési címére: 1055 Budapest Szalay utca 10-14.)
10. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő tíz naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.
11. A benyújtott pályázatok alapján az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok nevét a Kormány honlapján közzéteszi. Az ösztöndíjasokkal a minisztérium ösztöndíjszerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.
12. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 45 napon belül.
13. Az ösztöndíj folyósításának módja: a szerződéskötést követően, két részletben, 2019. december 31. napjáig öt havi ösztöndíj, illetve 2020. május 31. napjáig öt havi ösztöndíj kerül folyósításra.
14. Az ösztöndíjas ösztöndíj támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – beszámolót készít és nyújt be a miniszternek.
15. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.
16. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas
a) a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
b) nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
c) az ösztöndíjról lemond, továbbá
d) abban az esetben is, ha olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

FIGYELEM:
 Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a minisztérium közzéteszi a Kormány www.kormany.hu honlapján. A honlapról a pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető.
 A pályázattal kapcsolatos információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárság, Felsőoktatási Stratégiai és Intézményfejlesztési Főosztálya:
Telefon: 06-1-795-5354; 06-1-795-5958
 A pályázóról nyilvántartott adatok tekintetében az Nftv. 3. melléklet I/B. alcím 1. pont ba) alpontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 A pályázatban szereplő személyes és különleges adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 2 évig kezeli.
 Az Utasítás szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján, az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva,
Budapest, 2019. augusztus

Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter

Letölthető pályázati adatlap