Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Doktori témahirdetések 2016

Doktori témahirdetések 2016.

Az SZFE Doktori Iskolája 2016. őszétől az alábbi témákban hirdet meg felvételt:


 

Színházművészet

            A színjátszás és előadóművészet gyakorlati és elméleti kérdései (Hegedűs D. Géza, Máté Gábor, Bagossy László)

            Egyetemes dráma- és színháztörténet (Földényi F. László, Jákfalvi Magdolna, Karsai György)

            Magyar dráma- és színháztörténet (Győrei Zsolt, Jákfalvi Magdolna)

Zene és színház (Bagó Gizella, Tallér Zsófia)      

A színházrendezés gyakorlati és elméleti kérdései (Bagossy László)

Film- és videóművészet

            Filmtörténet, filmelmélet és filmdramaturgia (Báron György, Gelencsér Gábor, Stőhr Lóránt, Szabó Iván)

            A filmművészet gyakorlati (rendezői, operatőri, vágói, hangtechnikai, produceri, stb.) kérdései (Almási Tamás, M. Tóth Géza, Balázs Gábor, Kékesi Attila)

Dokumentumfilm (Almási Tamás, Kékesi Attila)

Film és látvány (M. Tóth Géza)

Média (Bárdos András)

A részletes témahirdetéseket. a mellékletben találja.  A témahirdetések ajánlatok, a jelölt ezektől eltérhet.

A téma részletes kifejtésére a témavezetővel történő személyes konzultáció keretében kerül sor.

 

 

 

 

 

 

Témák oktatónként:

DLA

 

Név

Téma

Almási Tamás

1.      Az átmenet évei a magyar dokumentumfilmben 1988-1998.

2.      Játékfilmes hatások a kortárs dokumentumfilmben.

3.      Kortárs dokumentumfilm a siker vonzásában.

 

Bagossy László

1.    Monológ a drámai művészetben (Shakespeare, Csehov, Bernhard, stb.)

2.    A nézőpontok polifóniája és tragikomikus természete Csehov drámáiban

Bagó Gizella

1.       Megzenésített versek, sanzonok, kuplék magyar nyelven. A stílust meghatározó költők, zeneszerzők, szövegírók munkássága. Zenei, irodalmi, előadói értékek a műfajban. A kis formák helye a zenei és színházi életben.

2.       Legendás előadások, legendás szereplők. Színész énekesek, a Nemzet Színészei zenés előadásokban. (Kaposvártól Budapestig). Régi zenei értékek a mai színész énekes utánpótlás nevelésében.

Balázs Gábor

A hangtechnika és a filmművészet kölcsönhatásai

Bárdos András

  1. Új műfajok a televíziós és on-line médiumokban.
  2. A muti- screenes, cross médiás hírszolgáltatás megjelenése, jövője és jelentősége.
  3. A dokumentarizmus mint módszer szerepe, jelentősége a modern televíziózásban, különös tekintettel a faktuális műfajokra, a tehetségkutatókra és a reality show-kra

Báron György

  1. A filmi hatáskeltés technikája Alfred Hitchcock filmjeiben.
  2. Az elbeszélő nyelv változása a hatvanas évek európai filmjeiben (nouvelle vague, free cinema, cseh új hullám, Cassavetes és a New York-i iskola).
  3. A transzcendentális/spirituális film (Dreyer, Ozu, Bresson, Tarkovszkij).

Földényi F. László

  1. Európai drámatörténet.
  2. A 20. századi európai avantgárd művészete.
  3. Az irodalom és a társművészetek kapcsolata (képzőművészet, zene, film).

Gábor György

1.      A Jó és a Gonosz klasszikus és modern alakváltozásai.

2.      Isten halott, avagy a magára maradt hős dilemmái.

3.      A modernitás mítoszai, s napjaink héroszai a filmvásznon.

Győrei Zsolt

1.      Az erkölcsnemesítés és a nevelés irálya a honi színművészetben

A régies cím a 18. század végén meginduló magyar hivatásos színjátszás egyik nagy eszményére, a színház morális szerepének érvényesítésére utal. Színház-esztétikai, kritikai szövegekben és persze korabeli drámákban felvetett erkölcsnemesítő törekvéseknek úgy is mint a mai színházi gondolkodás és a színházon kívüli, de teátrális eszközöket alkalmazó tanító módszerek (pl. a színházi nevelés) előzményeinek vizsgálatára hívom a 18-19. század magyar színházművészete és annak európai mintái, összefüggései iránt érdeklődőket.

2.      A magyar színészet száztizenegy esztendeje (1837-1948)

A téma igen gazdag: egy-egy színházi intézmény, játszóhely, lokális jelentőségű társulat történetétől ismert vagy méltatlanul feledésbe merült színművészek pályaképén keresztül a szereptípusok, a színészi klasszifikáció elméletibb kérdéséig sokféle kutatói irányt lefed. A reformkor nemzeti Színházának megnyitásától a polgári színházi kultúra alkonyatáig terjedő időszak magyar színészetével szívesen foglalkozó doktorjelölteknek hirdetem meg ezt a témát.

 

3.      A drámai adaptáció elméleti és gyakorlati kérdései

Molnár Ferenctől Heltai Jenőn át Szép Ernőig, Hunyady Sándortól Sarkadi Imrén át Örkény Istvánig kedvelt eszközük a drámaíróknak önnön prózai műveik: regényeik vagy novelláik színpadi adaptálása. Olyan kutakodni vágyó doktorjelöltek jelentkezésére számítok ebben a témában, akiket az adaptáció dramaturgiai fogásai, az epikus eszközök színpadi átültetésének nehézségei és megoldásai érdekelnek.

 

 

Hegedűs D. Géza

1.       INTERFERENCIÁK, avagy

 

a)      műfajok egymásra hatása, együttes jelenléte, keveredése a kortárs színházi előadásokban,

b)      más-más színházi kultúrák együttélése, egymásra hatása, egy-egy országban, Európában, vagy a  világszínházban.

2.      A SZÖVEGTŐL A NÉZŐIG

 

a)      a rendezői alkotás: az olvasat, mint újrarendező elv,

b)      a színész elvégzendő munkája: a megírt szöveg, a rendezői olvasat, a színészi próbafolyamat.

Jákfalvi Magdolna

A művészet mint kutatás

 

Kékesi Attila

1. Rendezői beavatkozás a dokumentumfilmben

2. A rendezői koncepció és a valóság ütközése

Máté Gábor

1.  A vendégszöveg szerepe a színházi előadásban.

2. A beszédtanítás új útjai a külföldi és hazai gyakorlat tükrében

M. Tóth Géza

1.  A karakter design szerepe a kortárs animációban.

2. Hogyan hangzik a kép, mire képes a hang? – A hang és a mozgókép együttes alkalmazásának új lehetőségei.

3.  Megörökíteni és létrehozni. – Animációs technológiák alkalmazása a játékfilmben.

Radnai Annamária

1. Műfordítás, színpadi szöveg

2. Színházi és filmes dramaturgia

3. Dramaturgia a színház- és film határterületein

Schulze Éva

1. Filmdramaturgia, filmforgatókönyv.

2. Rendezői pályaképek a filmes történetmesélés aspektusából.

Stőhr Lóránt

1. A dokumentumfilm poétikája

2. Teatralitás a filmben

Szabó Iván

1. TV sorozat dramaturgia

2. A kreatív írás oktatásának technikái

Tallér Zsófia

1.  Zenés színházi produkciók elmélete és gyakorlata

2. Alkalmazott zeneszerzői produkciók és esztétika

Termes Rita

1. A korrepetitor szerepköre a zenés és prózai színpadon

2. Zenés színpadi műfajok nemzeti sajátsággal

3. A zenei vezető – lezárt életpálya bemutatása (Simon Zoltán)

Upor László

1. A drámafordítás elméleti és gyakorlati kérdései

2.  Összehasonlító fordításkritika, fordításelemzés 

3. Az új cirkusz irányzatai és sajátosságai

 

 

PhD

Név

Téma

Báron György

1. A filmi hatáskeltés technikája Alfred Hitchcock filmjeiben.

2. Az elbeszélő nyelv változása a hatvanas évek európai filmjeiben (nouvelle vague, free cinema, cseh új hullám, Cassavetes és a New York-i iskola).

3. A férfi és női szerepek változása a filmtörténetben.

Földényi F. László

1. A romantika korának irodalma és művészete.

2. A képelmélet és a vizuális kultúra kérdései a 20-21. században.

Gábor György

1.       Mitológiai és bibliai elemek a színház- és filmművészetben.

2.       Szent és profán, szakrális és szekuláris a film- és drámatörténetben.

3.       A hit és a metafizikai kétely a dráma- és filmtörténetben.

Gelencsér Gábor

1.      Filmelmélet

– fikció és dokumentarizmus viszonyának elméleti reflexiója a korszak szakirodalmában, rendezői jegyzeteiben és műveiben a Budapesti Iskolától a Balázs Béla Stúdió experimentális dokumentumfilmjeiig

– a parabolikus forma poétikai alakzatai

– a műfajiság kérdésének alakulása elméleti szempontból (a műfajiság keretfeltételeinek vizsgálata)

            2. Filmtörténet

– a műfajiság kérdésének alakulása történeti szempontból (folyamatelemzés, korszakok összevetése, műfaji keresztmetszetek)

– társművészeti párhuzamok: irodalom és film a hetvenes években, képzőművészet és film a nyolcvanas években

– a hetvenes-nyolcvanas évek underground, a nyolcvanas-kilencvenes évek non professional művészete; e csoportok hatása a filmtörténeti folyamatokra

             3. Filmelemzés

– egy-egy lezárult, ugyanakkor kevéssé ismert, illetve feldolgozott életmű elemző bemutatása (pl. Novák Márk, Szörény Rezső, Szász Péter, Fehér György, Kardos Ferenc)

– motívumelemzés (pl. lakás), konfliktustípusok elemzése (pl. generációs)

– stíluselemzés (pl. a realista stílus átalakulása a hatvanas-hetvenes években, az időrend-felbontásos elbeszélésmód stílusalakzatai Fábrinál, Gaálnál, Makknál, Huszáriknál)

 

Győrei Zsolt

Magyar drámaírói életművek Bessenyeitől Csikyig

A magyar drámaírók életművének feltérképezése, az ismert és elfeledett darabok egymásra vonatkozásai, a kölcsönhatások egy-egy szerző drámai és epikai művei között igen kevéssé feltérképezett területe a magyar drámatörténetnek. Olyan hallgatók jelentkezését várom ebben a témában, akik 18-19. századi kedves írójuk életművének egészében otthonosan mozogva ezen összefüggésekre és folyamatokra keresik a választ.

A magyar polgári dráma fénykora (1896-1945)

A magyar dráma máig leggazdagabb korszakának áttekintése mindmáig csak töredékesen, egy-egy szerző (Molnár Ferenc, Heltai Jenő) vonatkozásában valósult meg monográfiák szintjén, egyébként korabeli és későbbi előadás-kritikákra, gyűjteményes kötetek elő- és utószavaira szorítkozik a szakirodalom – sok esetben, a másodvonal egykor népszerű drámaíróinál pedig még ezekre sem. Az egyes szerzőkre kíváncsi kutatók jelentkezését ugyanúgy szívesen veszem ebben a témában, mint egy-egy markáns dramaturgiai szempontot érvényesítő, több darab komparatív vizsgálatát célzó vizsgálatok elindítóiét.

Verses színművek a magyar drámatörténetben

A magyar drámának Kisfaludy Károly óta népszerű, a szakirodalomban mégis alulreprezentált iránya a verses dráma. Ennek az iránynak az adott korra jellemző, vagy éppenséggel korokat átívelő vizsgálatára vállalkozóknak, a színpadról megszólaló vers értőinek és kedvelőinek ajánlom figyelmébe ezt a témát.

 

Jákfalvi Magdolna

A színház mint kulturális emlékezet

Karsai György

1)      Antik mitológiai toposzok a 20-21. századi európai színpadokon

2)      Magyar színházi kritika-történet (1900-1989)

3)      Az alternatív színházak Magyarországon (1989-2015)

M. Tóth Géza

1. A filmes elbeszélés új lehetőségei az animációs filmben 

2. A filmművészképzés pedagógiai módszerei 

Pléh Csaba

Filmek pszichológiai elemzése

Radnai Annamária

1. Kortárs magyar dráma

2. Színház-, illetve műfajtörténet 

Schulze Éva

1.  Kiemelkedő magyar /európai, amerikai/ forgatókönyvírók munkássága, hatásuk az adott ország filmművészetére.

2.  A rendszerváltozás történetei a magyar játékfilmekben, összehasonlító elemzés más volt szocialista országok hasonló tematikájú játékfilmjeivel. 

3. A magyar tévéfilm és tévéjáték történetével, korszakaival, kiemelkedő alkotóival és műveikkel kapcsolatos témák

Stőhr Lóránt

1. A dokumentumfilm elmélete

2. A melodráma műfaji kérdései

3. 3. A kortárs magyar film kulturális és esztétikai kérdései

Szabó Iván

1. Játékfilm dramaturgia

2. A forgatókönyv és a forgatókönyvíró szerepének változása az egyetemes filmművészetben

Tallér Zsófia

1. Magyar filmzeneszerzők munkássága

2. Általános magyar filmzene-esztétika

3.Magyar filmrendezői életművek zenei világa

Upor László

1.A kortárs brit dráma irányai és jelentős szerzői

2. Ír dráma a XX. és XXI. században

3. Az új cirkusz irányzatai és sajátosságai