Doktori védési eljárás

JELENTKEZÉS A VÉDÉSI ELJÁRÁSRA

A doktori eljárás megindítására irányuló kérelmet a Doktori Iskolához kell benyújtani a doktori@szfe.hu címre. Az Egyetemi Doktori Szabályzat 21. § (b) alapján: Az alakilag megfelelő jelentkezési lapokat a DI tartalmi és szakmai szempontból vizsgálja. Amennyiben a jelentkező által benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a védésre történő jelentkezés feltételeinek megfelel, a doktori témavezető javaslata alapján a DI jóváhagyja a bírálóbizottság elnökét és tagjait, melyről a DI vezetőjének előterjesztése alapján az EDHT dönt. A kérelem elfogadásáról és a védési bizottság jóváhagyásáról az EDHT dönt.

Csatolandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap
  • doktori abszolutórium igazolás
  • egyetemi végzettséget igazoló dokumentum (külsős jelentkezőnek)
  • E/3 személyű szakmai önéletrajz
  • részletes publikációs jegyzék/alkotások jegyzéke az MTMT alapján
  • kérelmező nyilatkozata, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása (jelentkezési lap része)
  • témavezető ajánlás (jelentkezési lap része)
  • eljárás befizetésének igazolása (az aktuális szabályzat alapján)

A dokumentumokat elektronikus formában hitelesítve kell leadni.

 

DISSZERTÁCIÓ LEADÁSA

A doktorandusz az abszolutórium megszerzését követő legkésőbb hat hónapon belül nyújthatja be doktori értekezését munkahelyi vitára (házi védésre). Február 1. és augusztus 31. közötti abszolutórium szerzést követően, február 28-ig.

EDSZ. 21. § A doktori értekezés benyújtása

(1) A doktori értekezés benyújtása:

a) A nyolc féléves képzés esetén – legkésőbb a komplex vizsgát követő három éven belül – az abszolutórium megszerzését és a műhelyvitát követően, a DI által megkövetelt publikációkkal/alkotásokkal együtt a doktorandusznak be kell nyújtania a doktori értekezését.

Azon doktoranduszoknak, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021.május 10-e között teljesítették, doktori értekezésüket a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell benyújtaniuk a 217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet alapján.

EDSZ. 15. § A nyolc féléves képzésre vonatkozó szabályok

(5) A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül az EDSZ-ben meghatározottak szerint doktori értekezést kell benyújtania. Ez a határidő különös méltánylást érdemlő a Nftv. 45. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben, legfeljebb egy évvel az EDSZ-ben meghatározottak szerint meghosszabbítható.

Legkésőbb a disszertáció munkahelyi vitára (házi védés) benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani

 

MÁSODIK NYELVISMERET IGAZOLÁSA

EDSZ 14. § A nyelvi követelmény

(1) A nyelvi követelmény magyar anyanyelvű doktorandusz esetén:

a) a képzésre történő felvételkor megkövetelt, az élő idegen nyelvek egyikéből legalább egy középfokú komplex „B2” típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, amitől speciális kutatási téma esetén eltérést (nem élő nyelv) engedélyezhet az EDHT.
b) a fokozatszerzési eljárás engedélyezéséhez szükséges a második idegen nyelv ismeretének igazolása (kimeneti követelmény) ami
ba) legalább alapfokú komplex nyelvvizsga, vagy
bb) a DI Működési Szabályzatában részletezett nyelvi kompetencia igazolásával.

A bb) pontban említett kompetencia igazolása történhet egy élő idegen nyelvből legalább a ba) pont szerinti nyelvvizsga és egy másik nyelv beszéd szintű, biztos használatát igazoló irat (pl. egyetemi záróvizsga igazolás, érettségi bizonyítvány, külföldön végzett szakmai munka igazolása)

Az EDHT egyéni kérelem alapján az EDSZ 14. § a) pontja szerint a második idegen nyelv ismeretének igazolását speciális kutatási téma esetén nem élő idegen nyelvből is engedélyezheti.

 

MUNKAHELYI VITA/HÁZI VÉDÉS

EDSZ 21. § A doktori értekezés benyújtása

b) Az értekezés munkahelyi vitáját a jelölt témavezetője szervezi meg. A munkahelyi vita lefolytatásáról készült jegyzőkönyvet, az opponensi véleményeket és a jelenléti ívet (amit minimum 5 fő tudományos fokozattal, vagy a törvény által megjelölt művészeti díjjal rendelkező szakértő is aláírt) a Doktori Iskolához kell benyújtani.

 

Jelentkezési lap doktori védési eljárásra

Doktori Iskola

Vissza a Doktori Iskola kezdőoldalára