Egyetem Produkció Nonprofit Kft.

Általános közzétételi lista

Sr. Tartalom Adat
I. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv adatai Név: Egyetem Produkció Nonprofit Kft.
2. Székhely: 1016 Budapest, Tigris utca 37.
3. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 138.
4. Telefonszám: +36 30 957 6753
5. Elektronikus levélcím: egyetemprodukciononprofit@gmail.com
6. Honlap: https://szfe.hu/egyetem-produkcio-nonprofit-kft/
7. Ügyfélszolgálatának elérhetősége:
1016 Budapest, Tigris utca 37.
8. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti és Működési Szabályzat

9. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Név: Csáky Attila ügyvezető

Elektronikus levélcím: egyetemprodukciononprofit@gmail.com

10. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend Név: Dr. Markó Judit ügyvezetői asszisztens

Elektronikus levélcím: iroda.egyetemprodukciononprofit@gmail.com

Telefon: +36 30 957 6753

Ügyfélfogadás: 9:00 – 15:00

11. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
12. A közfeladatot ellátó szerv fenntartása, irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
13. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
14. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
15. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
16. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
17. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Alapító:

Név: Színház- és Filmművészetért Alapítvány

Törvényességi felügyelet:

Név: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

Telefonszám: +36 1 354 4800

Elektronikus levélcím: ft.cegbirosag@birosag.hu

Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Ügyfélszolgálatának elérhetősége: 1051 Budapest, Nádor u. 28.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok            
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A jogszabályok elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban. (A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény)

Egyetem Produkció Nonprofit Kft. Alapító Okirata

Egyetem Produkció Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Egyetem Produkció Nonprofit Kft. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A Társaság Alapító Okirat szerinti tevékenységét az Alapító által fenntartott, irányított más szervezettel, intézménnyel hallgatói vagy foglalkoztatotti jogviszonyban álló, továbbá ezen szervezetekbe tanulmányi, művészeti, kutatási céllal érkező hallgatók és foglalkoztatottak tanulmányainak, alkotó munkájának és kutatásainak végzéséhez, valamint ezen szervezetek hallgatói és foglalkoztatottjai alkotó munkájukhoz, kutatásaihoz, szakmai gyakorlatához szükséges feltételek megteremtésének természetben vagy pénzbeli juttatás formájában történő elősegítéséhez és hasznosításához kapcsolódóan látja el.

A Társaság elsődleges célja különösen, hogy hosszú távon menedzselje a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a diplomafilmek és a vizsgafilmek, valamint a további művészeti ágak, színházi produkciók és egyéb vizsgaelőadások elkészítését. Hosszú távú célja továbbá, hogy idővel az ismert magyar produkciós irodák között szerepeljen és a fiatal alkotók bevonásával olyan innovatív, színvonalas, emlékezetes filmeket, televíziós és színpadi alkotásokat készítsen, amelyek a hazai nézőket éppúgy, mint a nemzetközi forgalmazást és fesztiválok közönségét is érdekelheti.

A Társaság további célja, hogy hidat képezzen az egyetemi művészeti oktatás és szakma között. A hallgatói alkotófolyamatot támogassa, lehetőséget teremtsen a hallgatók innovatív, kísérletező alkotói bemutatkozására, bevonja a diákokat produkciók megvalósításába, segítse, hogy a különböző művészeti ágak, szakmai területek jeles képviselőivel együtt dolgozzanak, amely a tapasztalatszerzés, a későbbi szakmai kapcsolatok, a stábépítés szempontjából is meghatározó lehet számukra. A Társaság hivatott a jövőbeli igények figyelembevételével egyetemi projektek, szakmai workshopok, kiadványok és könyvek kiadására az egyetemi kulturális élet előmozdítására.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.

A Társaság közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítése, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok elektronikus közzétételének rendjéről szóló szabályzat.

Nyilvántartások leíró adatai.

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Jelenleg nincs a Társaságnak nyilvános kiadványa.
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki nyújthat be igényt. Ilyen igényt a Társaság alábbi elérhetőségein lehet benyújtani:

Postai úton: Egyetem Produkció Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Tigris utca 37.

Elektronikusan: iroda.egyetemprodukciononprofit@gmail.com  címre.

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Társaság 2023. évi adatszolgáltatásra vonatkozó adatai.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
III. Gazdálkodási adatok              
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója.
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve A Társaság foglalkoztatottainak és tisztségviselőinek létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó adatok.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs a Társaságnak Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése.
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) A Társaság 2023. évi közbeszerzési terve