Komplex vizsga

A DOKTORI KOMPLEX VIZSGA

A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktori fokozatszerzési eljárás kérelem alapján, a komplex vizsga teljesítésével kezdődik (Dkr. 12. § a).

A komplex vizsga két részből áll:

 1. az elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot
 2. a tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. (Dkr. 12/A. § (3)).

A komplex vizsgára jelentkezés feltétele:

 1. a doktori képzés első négy sikeresen teljesített féléve, 120 kredit megszerzése,
 2. a komplex vizsga időpontjáig a tanulmányokkal összefüggésben elkészített alkotások listája,
 3. legalább egy megírt disszertáció-fejezet.
 4. Ezen kívül igazolni kell a komplex vizsga díjának befizetését.
 5. Egyéni felkészülés esetén a benyújtott pályázat (jelentkezési lap és mellékletei) alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) dönt a komplex vizsgára jelentkezés elfogadásáról.

A komplex vizsga a vizsgaidőszakban tehető le. Az időtartam minden tanévben külön kerül meghatározásra.

A KOMPLEX VIZSGA FOLYAMATA

A komplex vizsgát nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A bizottság három tagból áll. A bizottsági tagok közül legalább egy nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a doktori iskolát működtető intézménnyel. A bizottság elnöke egyetemi tanár, habilitált egyetemi docens, habilitált főiskolai tanár, Professor Emeritus vagy a Magyar Tudományos Akadémia doktora címmel rendelkező oktató, kutató lehet. A bizottság valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A bizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője. (Dkr. 12. A. § (2) bek.)

A művészeti előrehaladásról való beszámolás a doktori képzés során elkészült művek és legalább egy disszertáció-fejezet bemutatásából áll, mely alapján a vizsgabizottság tagjai előzetesen kérdéseket tesznek fel. Az elméleti rész a képzési szakasz két fő tantárgyához kapcsolódó, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács által meghatározott témakörök közül legalább egy feldolgozásából áll. A komplex vizsga témaköreit az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács határozza meg a doktorandusz számára. A művészeti előrehaladásról szóló beszámolóra és a kijelölt témakör ismertetésére a vizsgán a jelentkező számára 20-20 perc áll rendelkezésre, amely idő alatt élőszóban (nem felolvasás) kifejti őket. Ezután a bizottság kérdéseket intéz a jelölthöz.

A komplex vizsga értékelése kétfokozatú, megfelelt vagy nem megfelelt minősítés lehet. A komplex vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság tagjai írnak alá. A vizsga eredményét az utolsó vizsgarész napján kell kihirdetni. (Dkr. 12/A. § (5) bek.) A bizottság határozatát írásban, titkos szavazással hozza. A komplex vizsgán a jelöltek elméleti teljesítményét és a művészeti-tudományos előrehaladását külön-külön, tízfokozatú skálán osztályozzák a bizottság tagjai. A vizsga végső minősítése a teljesítményekre kapott osztályzatok két tizedesre kerekített átlaga alapján történik. Ha a komplex vizsga bármelyik részére kapott minősítés nem megfelelt, akkor a komplex vizsga minősítése nem megfelelt. Egyébként: 6.00-10.00 között megfelelt, 6.00 alatt nem megfelelt.

A doktorandusz a sikertelen komplex vizsgát egy alkalommal, ugyanazon vizsgaidőszakban ismételheti meg. (Dkr. 12/A. § (4) bek.) (5) Megismételt doktori eljárás esetén a korábban letett komplex vizsga öt év után elévül, azt újra le kell tenni. Öt éven belül a Doktori Tanács egyedi eljárásban dönt arról, hogy elfogadja-e a korábban letett komplex vizsgát vagy esetleg kiegészítő vizsgát ír elő.

KOMPLEX VIZSGA SPECIALITÁSAI

A doktori komplex vizsga a DLA és PhD képzéseken eltér egymástól, ezért a következőkben külön-külön kerülnek tárgyalásra.

DLA HALLGATÓK

A komplex vizsgára jelentkező DLA-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén, a komplex vizsga időpontját legalább két héttel megelőzően portfóliót nyújtanak be, amely tartalmazza:

 1. a disszertációjuk egy fejezetét (minimum 25 000 leütés),
 2. a készülő művük koncepcióját (3000-5000 leütés)
 3. a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 4. részletes bibliográfiát,
 5. témavezetői javaslatot.

A komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A vizsga második részében a film, mozgóképművészet és média témakörében jelentkezőknek 5 filmes, a színházművészet témakörében jelentkezőknek 5 színházművészeti tételből kell felkészülniük, amelyek a Színházművészeti műhelykurzus és a Filmművészeti műhelykurzus tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

PhD HALLGATÓK

A PhD-s vizsgázóknak a komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A második részben az előzetesen kiadott 5 művészettudományi tételből kell felkészülniük. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A komplex vizsgára jelentkező PhD-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén portfóliót nyújtanak be, amely tartalmazza:

 1. a disszertációjuk egy fejezetét (minimum 50 000 leütés),
 2. a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 3. részletes bibliográfiát,
 4. témavezetői javaslatot.

 

KOMPLEX VIZSGA TÉTELSOR 2023/2024.

Tételek 2023/2024. tanévtől

Jelentkezési lap komplex vizsgára

Doktori Iskola

Vissza a Doktori Iskola kezdőoldalára