Intézményi tájékoztató

I. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY NEVE, CÍME, INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓ SZÁMA

Hivatalos neve: Színház- és Filmművészeti Egyetem
Rövidített elnevezés: SZFE
Angol nyelvű elnevezés: University of Theatre and Film Arts
Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.
Intézményi azonosító: FI54876
Adószáma: 19271295-2-42
Statisztikai számjel: 19271295 8542 563 01
Bankszámlaszám: 11784009 – 22232733 – 00000000
IBAN: HU81117840092223273300000000
Számlavezető bank: OTP Bank
SWIFT kódja: OTPVHUHB
Felnőttképzési engedélyszám: E-001 355/2015/A001
Telefonszám: +36 1 551 5022, +36 1 551 5740
E-mail: honlap@szfe.hu

1.2. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A Színház- és Filmművészeti Egyetem weboldalán teszi közzé többek között a rá vonatkozó általános információkat. Ez a weboldal elérhető a www.szfe.hu oldalon.

1.3. A MAGYAR ÁLLAMI (RÉSZ) ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT KÉPZÉS SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőoktatási szakképzésre, alap-, mester- és osztatlan képzésre magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában felvett hallgató által vállalandó feltételek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 48/A-48/S. §-aiban találhatók meg. A törvény a következő oldalon érhető el: jogtar.hu. A feltételek összefoglalása az alábbi linkeken olvasható: oktatas.hu és felvi.hu.

1.4. A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VAGY ANNAK ELEKTRONIKUS ELÉRÉSE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói követelményrendszerét az Nftv. rendelkezéseinek megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei tartalmazzák. A Hallgatói követelményrendszerhez kapcsolódó szabályzatok külön részben, ezen a linken elérhetőek: Szabályzatok, dokumentumok.

1.5. A TANÉV ÉS A KÉPZÉSI IDŐSZAKOK IDŐBEOSZTÁSA A HALLGATÓKRA VONATKOZÓ MEGHATÁROZÓ DÁTUMOKKAL

A tanévre vonatkozó időszakok, az adott tanév rendje a Neptun kezdőoldalán valamint ezen a linken érhető el. A regisztrációs és tantárgyfelvételi időszakot, illetve a vizsgajelentkezési időszakot a tanév rendje tartalmazza, ezekről az időszakokról, valamint a félév aktuális teendőiről a hallgatók a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre „hírlevél” formájában is kapnak tájékoztatást. A felvételivel kapcsolatban további információk elérhetőek az alábbi linken: SZFE felvételi.

1.6. A HALLGATÓK TANULMÁNYI ÜGYEINEK INTÉZÉSI RENDJE, ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanulmányi ügyeit az Oktatástámogatási Igazgatóság intézi. A ügyfélfogadási időpontok és az elérhetőségek ezen a linken érhetőek el: SZFE OI.

1.7. A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS RENDJE, A ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI

Az Nftv. 50. §-a alapján a hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után  eltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga a tantervben meghatározottak szerint több részből – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédéséből, továbbá szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekből – állhat. Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsőoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

A záróvizsgával kapcsolatos speciális rendelkezéseket a Hallgatói Követelményrendszer V. Fejezete tartalmazza. A jelenleg hatályos, illetve a korábbi HKR-ek elérhetőek az alábbi linkeken, a Hallgatói követelményrendszer részben: Tanulmányi dokumentumokHivatalos dokumentumok archív.

A záróvizsgára jelentkezés a Neptun rendszeren keresztül elektronikusan történik. A szakdolgozattal, záróvizsgákkal, a záróvizsgákra történő jelentkezés rendjével, határidejével kapcsolatos információkat az Egyetem a Neptunon és a weblap Tanulmányi Dokumentumok almenüpontjában teszi közzé, valamint a hallgatókat a tanulmányi rendszerben megadott e-mail elérhetőségükre küldött hírlevél formájában tájékoztatja.

1.8. A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKKAL FOGLALKOZÓ KOORDINÁTOR NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI, A TEVÉKENYSÉG RÖVID ISMERTETÉSE:

A fogyatékossággal élő hallgatókat segítő koordinátor neve és elérhetőségei:
Gál Enikő, oktatásszervező
E-mail: gal.eniko@szfe.hu 
Telefonszám: +36 1 551 5743

1.9. AZ INTÉZMÉNYI MOBILITÁSI KOORDINÁTOR NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE, A TEVÉKENYSÉG RÖVID ISMERTETÉSE 

A Hallgatói mobilitási koordinátor neve és elérhetőségei:
Erős-Tárczy Zsuzsanna
Erasmus+ intézményi koordinátor
E-mail: erasmus@szfe.hu
Telefonszám: +36 30 281 7357

A nemzetközi mobilitásokkal kapcsolatos információk elérhetőek az alábbi linkeken: SZFE Nemzetközi mobiltás, pályázati anyagok.

1.10. A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A hallgatói jogorvoslatra vonatkozó szabályzat megtalálható az alábbi linken a Hallgatói követelményrendszer részben: Tanulmányi dokumentumok.

1.11. A TANULMÁNYI TANÁCSADÁSHOZ, AZ ÉLETPÁLYA-TANÁCSADÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA

A tanulmányokkal kapcsolatos adminisztratív ügyekben az Oktatástámogatási Igazgatóság szolgál információkkal.

A tanulmányokkal kapcsolatos szakmai jellegű tanácsadásért az intézetvezetőkhöz és az osztályfőnökökhöz lehet fordulni.

1.12. A BEIRATKOZÁSI ÉS BEJELENTKEZÉSI ELJÁRÁS

A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás az első aktív félév megkezdését megelőzően személyesen történik, aminek teljesítési részleteiről az Egyetem a felvételi határozat kiküldésével egyidejűleg értesíti a leendő hallgatókat. A bejelentkezési kötelezettséget a Neptun tanulmányi rendszerben teljesíthetik a hallgatók félévente a tanév rendjében meghatározott időszakban. A beiratkozás feltétele állami ösztöndíjas finanszírozási formában az állami ösztöndíj feltételeinek vállalása a beiratkozás részeként szolgáló nyilatkozat megtételével, önköltséges képzés esetén pedig a képzési szerződés megkötése. Az általános- és pótfelvételi eljárásban felvett hallgatók a beiratkozással kapcsolatos összesített határidőket és feltételeket az értesítő levélben találják meg.

1.13. A KÜLFÖLDI HALLGATÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ SAJÁTOS INFORMÁCIÓK 

A külföldi hallgatók számára az Egyetem biztosítja weboldalának angol nyelvű változatát. Elérhető itt: https://szfe.hu/en/.
A tartózkodási engedély megszerzésével kapcsolatos információk: ITT és ITT.

1.14. A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁLTAL SZEDETT DÍJAK ÉS ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE, A KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az intézmény által szedett díjakkal kapcsolatban információk a Hallgatói Követelményrendszerben, illetve a kártérítésről, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasításban találhatóak. Az önköltség mértékével kapcsolatban információ a { }-ban található. Valamennyi dokumentum elérhető az alábbi linken, Hallgatói követelményrendszer részben: Tanulmányi dokumentumok.

Az önköltséges hallgatóval az Egyetem beiratkozáskor képzési szerződést köt. A képzési szerződés tartalmazza a hallgató adatait, a képzés megnevezését, az önköltséges képzésre érvényes összeget, amely a hallgatói jogviszony alatt nem módosítható. Az önköltséges finanszírozási formára történő átsorolás esetén az önköltséges képzés megkezdésének tanévére meghirdetett önköltségi díj kerül megállapításra a képzési szerződésben.

1.15. A KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI ELSZÁLLÁSOLÁSI LEHETŐSÉGEK

A kollégiumra vonatkozó információk megtalálhatóak itt: SZFE Kollégium.

1.16. KÖNYVTÁRI ÉS SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK

A könyvtárral kapcsolatos tudnivalók elérhetőek a www.szfe.hu Könyvtár főmenüpontjában.

Link: Könyvtár kapcsolat.

1.17. A SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK, A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG LEHETŐSÉGEI

A sportolási lehetőségekről a weboldalunkon olvashat.

II. KÉPZÉSENKÉNTI TUDNIVALÓK, KÉPZÉSI IDŐSZAKONKÉNT ELKÜLÖNÍTVE

A képzésenkénti tudnivalókat, képzési időszakonként elkülönítve a mintatantervek tartalmazzák. Ennek elérhetősége: Tanulmányi tájékoztató.
A tantárgyak tárgyleírása (tematikája) a Neptun tanulmányi rendszerből a tárgyfelvételt követően letölthető a hallgatók számára.