Mentálhigiénés szolgálat

Küldetésünk

Mentálhigiénés Hallgatói Tanácsadó Szolgálatunk az aktuálisan nehézségekkel küzdő, de egészséges hallgatók lelki egyensúlyát szolgálja.

A személyközpontú megközelítés és tanácsadás (C. Rogers) eszközrendszerével igyekszünk elősegíteni a

 • a személyiség fejlődését;
 • az önismeret elmélyülését, az önértékelés és önazonosság erősödését,
 • a személy önmaga és mások iránti felelősségvállalását;
 • a belső és külső erőforrások tudatosítását és mindezek nyomán
  • az életvezetési, (pár)kapcsolati, egészségmagatartási, szerhasználati stb. problémákkal való megbirkózást, a feszültség, a szorongás mérséklődését.

Szolgálatunk gyógyító tevékenységet nem végez, sürgősségi esetekben, betegségi állapotok ellátásában az egészségügy illetékes.

Tanácsadási módszereink

Segítő beszélgetés jelenléttel

Középpontban a kliens személye áll, a tanácsadó a problémával küzdő személyre, főleg annak érzelmeire összpontosít. A kliens szabadon megnyilvánulhat, a segítő nem „tereli”, nem irányítja, hanem kíséri. A fejlődést eredményező légkört az ún. kommunikációs serkentők szolgálják: aktív figyelem, érzelmek visszatükrözése, összefoglalás, nyitott kérdések, nyelvi szimbólumok és képek, a segítő én-közlései stb. Ezek segítségével indulhat el a kliens önfeltáró, önértelmező munkája, melynek nyomán önmagát jobban megérti és elfogadja, énképe, önértékelése kedvezően módosul, személyisége integráltabbá válik.

A tanácsadás heti / kétheti rendszerességgel összesen 6, alkalmanként 50 perces találkozásból áll. Szükség esetén a folyamat további 6 találkozással meghosszabbítható.

Online segítő beszélgetés

A tanácsadás online videókapcsolatban zajlik, szakmai alapelvei a jelenléttel zajló beszélgetési helyzettel megegyezők.

Az e módszerben való részvételhez fűződik néhány sajátos követelmény. Mind a tanácsadónak, mind a kliensnek kötelezettséget kell vállalnia, hogy

 • egyedül van abban a helyiségben, ahol tartózkodik,
 • a beszélgetést sem képben, sem hangban nem rögzíti,
 • fülhallgatót használ, hogy kizárja az esetleges külső hangok zavaró hatását,
 • hangban és képben mindketten folyamatosan jelen van.

A beszélgetések MS Teams programban zajlanak. Az egyes alkalmak időpontját és Internet helyét a tanácsadó előzetesen e-mailben elküldi a kliensnek.

A tanácsadás heti / kétheti rendszerességgel összesen 6, alkalmanként 50 perces beszélgetésből áll. Szükség esetén a folyamat további 6 beszélgetéssel meghosszabbítható.

 

Internetes levelezés

Ebben a munkamódban e-mail üzenetváltások zajlanak, melynek alapelvei jórészt megegyeznek a személyes jelenléttel, vagy videóbeszélgetéssel létrejövő tanácsadások alapelveivel. A levelezési kapcsolat könnyen hozzáférhető, tértől és időtől függetlenül igénybe vehető és akár a teljes anonimitást is biztosíthatja. Bár az együttlét metakommunikatív gazdagságát nem nyújtja, az írásbeliségnek igen kedvező lélektani hatásai lehetnek.

Mivel az üzenetváltások tartalma elmenthető, e segítő kapcsolati formában kliensre és tanácsadóra nézve különösen fontos követelmény a titoktartás és az adatvédelem! Mindkettőjüknek kötelezettséget kell vállalnia, hogy a levelekbe harmadik személy nem tekint bele!

A levelezés során a levélváltások száma legfeljebb 10. Szükség esetén a levelezési kapcsolat további 10 levélváltással meghosszabbítható. A tanácsadó a kliens hozzá érkező levelét 72 órán belül megválaszolja.

 

Fénykép forrása: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-pihenes-hordozhato-szamitogep-hivatal-3768911/ 

Hogyan jelentkezhetsz tanácsadásra?

Közvetlenül úgy, hogy kiválasztasz magadnak egy tanácsadót, akinek a címére elküldöd a kitöltött Jelentkezési lapot. Üzenetedre 48 órán belül választ kapsz és ezzel létre is jött a kapcsolat.

Közvetett módon úgy, hogy a kitöltött Jelentkezési lapot beküldöd a mental@szfe.hu címre. Jelentkezésed Szolgálatunk (ugyancsak titoktartásra kötelezett) szakmai vezetőjéhez kerül, aki 48 órán belül tudatja Veled annak a tanácsadónak az elérhetőségét, akihez már közvetlenül is fordulhatsz.

FONTOS!!!

Azért, hogy Szolgálatunkat csak SZFE-s hallgatók vehessék igénybe, jelentkezésed csak akkor érvényes, ha azt SZFE-s e-mail címedről küldöd el. A továbbiakban már más címet is használhatsz.

Szolgálatunk szigorú szakmai etikai szabályok alapján működik. Ezek közül legfontosabb a titoktartási kötelezettség. Munkatársaink minden információt bizalmasan kezelnek, azokat harmadik személynek nem adják át.    

 

A mentálhigiénés jelentkezési lap ITT tölthető le.

 

A fénykép forrása: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/erzesek-tipografia-papir-szoveg-7004950/

Munkatársaink

Bodor Zoltán (tanácsadó): képzőművész, mentálhigiénés segítő szakember, transzperszonális és fókusz orientált terapeuta.

 

Módszer: non-direktív segítő beszélgetés (jelenléti és online), levelezési tanácsadás.

E-mail: bodor.zoltan@szfe.hu

Telefon: +36 30 328 8535

 

Segítői munkám során az önmagunkhoz, a velünk lévő átélt élményhez és a rsas környezetünkhöz való kapcsolódást tartom a legfontosabbnak. Hiszem, hogy testünk bölcsessége és amit álmodunk segítenek, hogy megtaláljuk az utunkat és hogy haladni is tudjunk ezen az úton.

 

Gaál László (tanácsadó): mentálhigiénés segítő szakember, mediátor, gyászcsoportvezető.

Módszer: non-direktív segítő beszélgetés (jelenléti és online), levelezési tanácsadás.

E-mail: gaal.laszlo@szfe.hu

Segítői szemléletemet József Attila sorai fejezik ki legjobban:

„Isten itt állt a hátam mögött

és én megkerültem érte a világot.

 

Négykézláb másztam. Álló istenem

lenézett rám, de nem emelt föl engem.

Ez a szabadság adta értenem,

hogy lesz még erő lábra állni bennem.

 

Úgy segített, hogy nem segíthetett

Lehetett láng, de nem lehetett hamva

Ahány igazság annyi szeretet

Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra.”

 

(József A.: Isten itt állt a hátam mögött – részlet)

 

 

Lőcsei-Balássy Emőke (tanácsadó): mentálhigiénés segítő szakember, okleveles szupervizor.

Módszer: non-direktív segítő beszélgetés (jelenléti és online), levelezési tanácsadás.

E-mail: locsei-balassy.emoke@szfe.hu

 

Munkám során az „itt és mostban” megjelenő érzelmeken van fókusz. Szeretek velük dolgozni, mert hiszem, hogy mindnek van létjogosultsága, és hiszem azt is, ha „kézen merjük fogni” őket, akkor egy hiteles jelenléttel, odafigyeléssel, elfogadással megalapozott bizalmi légkörben el tudunk jutni a kiegyensúlyozott, letisztult (érzelmi) állapothoz vezető (bennünk rejlő) megoldásokhoz.

Nagy Zsolt PhD (tanácsadó): addiktológiai konzultáns.

Módszer: kognitív, rendszerszemléletű, játszmaelméleti és egzisztenciális megközelítés (jelenléti és online), levelezési tanácsadás.

 

Foglalható időpontok: hétfő 9-16, kedd 16-20, szerda 9-20 között.

E-mail: nagy.zsolt@szfe.hu

Telefon: +36 70 414 7683

 

Személyes tapasztalataim alapján hiszek a bizalom és az őszinteség gyógyító erejében, az ember fejlődőképességében, a változás lehetőségében.

 

 

Orosz Adrienn (tanácsadó): mentálhigiénés segítő szakember, családi és közösségi mediátor, okleveles szupervizor, középiskolai tanár, okleveles WÉK (Williams Életkészség) facilitátor.

Módszer: non-direktív segítő beszélgetés (jelenléti és online), levelezési tanácsadás.

E-mail: orosz.adrienn@szfe.hu

„A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes.” (C. Rogers) Mentálhigiénés segítőként célom támogatást nyújtani mindazoknak, akiknek jólesne a meghallgatás, az értő figyelem, és szeretnék megtalálni saját útjukat egy-egy életvezetési kérdésben, elakadásban.

dr. Grezsa Ferenc (szakmai vezető): pszichiáter, mentálhigiénés segítő szakember, okleveles szupervizor.

E-mail: grezsa.ferenc@szfe.hu

 

Ahogy a színház és a film alkotó és befogadó egymásra hatásából születik, a mentálhigiénés segítő kapcsolat résztvevői is hatnak egymásra. Így a személyiség érésének, gazdagodásának lehetősége a kliens és tanácsadója számára egyaránt adott. A kölcsönös bizalom és szeretet légkörében ez általában be is következik. A Szolgálatot szolgáló feladatkörömben ezt szeretném elősegíteni.

Alapfogalmak, alapelvek, alapértékek

Lelki egészség

A lelki egészség a kiegyensúlyozott életvezetés erőforrása, amely az egyes személyek szintjén elsősorban a belső (pszichés) valósággal való foglalkozásban, érzelmi teherbírásban (reziliencia), az önkifejezés szabadságában (autonómia), érett önazonosságban, önkontrollban és önreflexióban, kellő szintű önértékelésben, megfelelő motiváltságban és kreativitásban jelenik meg. Közösségi szinten elsősorban aktív szociális részvételben, mások iránti tiszteletben és elfogadásban, alkalmazkodó-képességben, a személy önmagáért és másokért való felelősségvállalásának egyensúlyában jut kifejezésre.

Mentálhigiéné

Mint szemlélet, a mentálhigiéné elsődlegesen a proszociális értékek, valamint az élet minőségének fejlesztésére, az életigenlő magatartás támogatására irányul. Ezáltal hozzájárul az erkölcsi értékek megszilárdulásához, az önpusztító, destruktív és aszociális megnyilvánulások és minták gyakoriságának mérséklődéséhez is. Elméletének középpontjában – a humán tudományok ismereteit integrálva – a holisztikus emberkép áll. A különböző pszichoszociális problémákat az emberi kapcsolatok kontextusában értelmezi és annak keretében igyekszik befolyásolni. (…) tevékenységi területe, illetve intézményrendszere átfogja a humán szolgáltatásokat, a kultúrát, a közművelődést, a közoktatást, a szociális gondoskodást, az egészségügyet, a hitéletet, a tömegtájékoztatást, a polgári kezdeményezéseket, a törvényhozás és a kormányzat működését.” (Magyar Mentálhigiénés Szövetség Programnyilatkozata, Gógánhegy, 1995.)

Mentálhigiénés tanácsadás

A tanácsadás (counselling) az egymással szerződő tanácsadó(k) és kliens(ek) közötti, különböző szociális, kulturális, gazdasági és/vagy érzelmi kérdésekben holisztikus megközelítést alkalmazó, interaktív tanulási folyamat (European Association for Counselling). Ezen belül a mentálhigiénés tanácsadás elsősorban a megterhelő élethelyzetek, kapcsolatok megélésére, az érzelmekre összpontosít.

Célcsoport

Szolgálatunk célcsoportja az SZFE pszichológiai, pszichopatológiai értelemben egészséges, ám aktuális élethelyzetükben érzelmi, kapcsolati, életvezetési, egészségmagatartási, szerhasználati stb. nehézségekkel küzdő, hozzánk forduló hallgatói. Segítjük őket, hogy problémáikkal meg tudjanak küzdeni, visszanyerjék, illetve optimalizálják lelki egyensúlyukat.

Nem végzünk medikális, „paramedikális” tevékenységet! Nem „kezelünk”, nem „gyógyítunk”, hanem az igénybevevőkkel együttműködve olyan professzionális segítő kapcsolatot valósítunk meg, amely életük egy nehéz szakaszában egészséges embereket támogat az aktuális problémáikkal való hatékony megküzdésben. Mentálhigiénés tanácsadásunk gyújtópontjában az adott élethelyzeti probléma iránti érzelmi viszonyulás áll, amellyel a kliens tanácsadóink támogatásával a jelenre (az „itt és mostra”) összpontosítva, tudatos szinten és érzelmi átéléssel foglalkozik.

Tematika, célrendszer

A mentálhigiénés tanácsadások vonatkozási területe igen szerteágazó. Főbb (egymást átfedő) tematikai-, illetve célkategóriák:

 • az önismeret elmélyülését szolgáló tanácsadások;
 • a fontos személyközi kapcsolatok mélyebb szintű megértésére, fejlesztésére irányuló tanácsadások (pár-, családi- és munkahelyi kapcsolatok, Isten-kapcsolat stb.);
 • az életmódra, egészségmagatartásra irányuló tanácsadások (szerhasználat, viselkedési addikciók, táplálkozás, szexualitás, testmozgás stb.);
 • a személy számára hangsúlyos szerep betöltésére irányuló tanácsadások (szülői-, házastársi-, foglalkozási-, vezetői-, beosztotti szerep stb.);
 • pályaorientációt, pályaválasztást segítő tanácsadások;
 • megterhelő élethelyzet lelki feldolgozására irányuló tanácsadások (veszteségek: betegség, gyász, állásvesztés, nyugdíjazás, válás, párkapcsolati szakítás, tartós távollét stb.);
 • gyermekvállalási, gyermeknevelési kérdések (családalapítás, párválasztás, szülői készségek stb.).

Alapszabályok

Szolgálatunk tevékenysége szigorúan betartandó szakmai szabályokhoz, keretfeltételekhez kötött. A legfontosabb szabályok az alábbiak.

 • Tanácsadóinknak a segítő kapcsolat során megismert információk tekintetében titoktartási kötelezettsége van. Ez a kliens személyes adataira is kiterjed (pl. név, évfolyam, szak stb.). A tudomására jutó információkat a tanácsadó sem egyetemi, sem más szervnek (hacsak bíróság föl nem szólítja) nem adja ki.
 • Kliens nem lehet a tanácsadó családtagja, hozzátartozója, barátja, közeli ismerőse, beosztottja, felettese. Összeférhetetlenség esetén a kliens másik tanácsadóhoz kerül át.
 • A tanácsadás szóbeli szerződésen alapul. A segítő és a kliens megegyeznek kapcsolatuk céljait, módszerét, szabályait és keretfeltételeit illetően (helyszín, időpont, alkalmak száma, lemondás lehetősége stb.).
 • Szolgálatunk a hallgatók számára díjmentes.
 • A téri és idői keretek betartása a kiszámíthatóság fontos záloga, biztonságérzetet nyújt.
 • Magánszféra (pl. otthon, kollégiumi lakószoba stb.) vagy közterület (pl. kávéház, park stb.) nem lehet jelenléttel zajló beszélgetés színhelye.
 • Minden munkaformában zavartalan helyszín szükséges, ahol harmadik személy nem tartózkodhat.

Humanisztikus lélektan

Szakmai munkánk tudományos hátterét a humanisztikus lélektani iskola jelenti. A koncepció középpontjában az önmagát és az őt körülvevő világot átélő, énképét és önazonosságát (ki)alakító, tapasztalatait feldolgozó, fogantatásától a haláláig folyamatosan és minden körülmények között fejlődőképes személy áll, akit csak önészlelése és önértékelése tükrében lehet megérteni, illetve támogatni abban, hogy megválaszolja élete alapkérdését: „ki vagyok?” Az erre adott válasz nyomán munkálja ki önazonosságát és ismeri fel élete értelmét. Ez az egész emberi életet végig kísérő folyamat az úgynevezett önmegvalósítás, illetve ön-aktualizáció, amelyben a személy legmélyebb belső szükségletei tükröződnek.

A személyiségfejlődés adott pontján megjelenik az ún. öntranszcendencia igénye, amikor a személy az érzékszerveivel közvetlenül meg nem tapasztalható világhoz (végtelenhez, spiritualitáshoz, Istenhez) kapcsolódni próbál, ahhoz való viszonyulását tisztázni akarja. Így mintegy az önmagán túlmutató célok szolgálatába állítja erőit, hogy – időlegesen legalább – maradandó jelet hagyjon „az idő végtelen homokjában”. (V. Frankl)

Személyközpontú megközelítés

A személyközpontú megközelítés (Person-Centered Approach, C. Rogers) a non-direktív tanácsadás szemléleti és módszertani alapja.

Énképünk (ön)észleléseink, viszonyulásaink, értékeink szervezett mintázata, amelyet kizárólagosan sajátunknak tekintünk, amely saját egyediségünk átélésének záloga. Az „én-ideál” az elképzelt, vágyott én, az „organizmus” pedig a külvilágra adott reakcióink, viselkedési megnyilvánulásaink összessége. Akkor vagyunk hitelesek, ha énképünk és cselekvéseink, továbbá az önmagunkról és a világról szerzett tapasztalataink egymással összhangban állnak.

Az énkép és a tényleges magatartás, illetve az énkép és az ideálkép közötti esetleges ellentmondás inkongruenciához vezet, amely feszültséget, szorongást kelt. Általában problémákat okoz, ha tartósan „szembe megyünk” valódi belső szükségleteinkkel, ha megnyilvánulásaink ellentétben állnak az önmagunkról alkotott képpel, meggyőződéseinkkel, alapértékeinkkel.

A fejlődés velünk született képességünk, amely főleg a bennünk rejlő lehetőségek megvalósítását, valódi belső szükségleteink (szeretet, elfogadottság, megértettség stb.) felismerését és egyre szabadabb kifejezését jelenti. A másokkal való kapcsolat és kommunikáció igénye ugyancsak alapszükségletünk. Empátiával, feltétel nélküli elfogadással, non-direktivitással, hitelességgel jellemezhető kapcsolatainkban fejlődésünk szükségképpen bekövetkezik.

Fénykép forrása: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/feny-konnyu-viz-kek-6858665/