Microsoft Office 365 Hallgatói Neptun Oktatói Neptun

Felvételi

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája felvételt hirdet a 2019/20-as tanévre

Tudományágak: Film- és videoművészet, Színházművészet, Művészettudomány

A jelentkezési benyújtása

A pályázati dokumentumokat 1 példányban papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani.

Személyesen vagy postai úton: Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola 1088 Budapest, Vas u. 2/c.

E-mailguban.ilona@szfe.hu A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2019

A felvételi eljárás díja: 9 000.- Ft

Bankszámlaszám: 10032000-01493270-01110009

Keretszám:10-18 fő

Jelentkezési időszak:  2019. február 15. – 2019. április 30-ig

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

 • Jelentkezési lap DLA vagy PhD képzésre  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév jelentkezés.pdf)  A jelentkezési lap letöltése itt!
 • Szakmai életrajz (A beküldendő neve: Vezetéknév Keresztnév életrajz.pdf)
 • Doktori kutatási terv (3-6 oldal terjedelemben),(A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév kutterv.pdf)
 • PhD képzésre való jelentkezés esetén publikációs lista, DLA jelentkezésnél alkotások listája  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév alkotás/publikáció.pdf)
 • A szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből (angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz) legalább egy államilag elismert középfokú (B2) komplex, vagy “C” típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév nyelvvizsga(1,2,3,…).pdf   Több dokumentum esetén sorszámozni kérjük.)
 • A jelentkezési díj befizetését igazoló csekk vagy bizonylat másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév befizetés.pdf)
 • Kérelem doktori tanulmányi ösztöndíjra felvételizők részére (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév ösztöndíj.pdf) Dokumentum letőltése itt!
 • Egyetemi vagy MA végzettséget igazoló oklevél másolata  (A beküldendő fájl neve: Vezetéknév Keresztnév oklevél.pdf)

A FELVÉTEL KÖVETELMÉNYEI ÉS FELTÉTELEI:

 • DLA képzés esetén: művészeti egyetemi képzésben szerzett művész (MA) oklevél,
 • PhD képzés esetén: Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma.
 • a szakirodalommal bíró világnyelvek egyikéből államilag elismert középfokú B2, (régebben “C”) típusú nyelvvizsga.

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI:

A felvételi bizottság a benyújtott jelentkezési dokumentáció és a szóbeli vizsga eredményeit értékelve a jelölt motivációja, felkészültsége, elkötelezettsége alapján dönt. Mérlegeli a kutatási terv illeszkedését az egyetem alkotói és kutatói profiljához. Előnyt jelent több nyelv ismerete, aktív alkotói/kutatói tevékenység, oktatói tapasztalat.

A FELVÉTELI VIZSGÁT 2019. MÁJUS végére tervezzük.

A PONTOS IDŐPONTRÓL MINDEN JELENTKEZŐNEK A MEGADOTT E-MAIL CÍMÉRE ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK MÁJUS ELSŐ NAPJAIBAN.

A felvételi döntés időpontja: a felvételi vizsgát követő 8 napon belül.

Az állami ösztöndíjban nem részesülő doktoranduszok költségtérítése az első tanévben félévente 250 000.- Ft.

A DOKTORI ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen 1996. óta folyik doktori képzés. A jelenlegi formájában 2000-ben akkreditált, s 2014-ben új akkreditációval megerősített Doktori Iskola hallgatói a színház- és filmművészet, valamint a művészettudomány legkülönbözőbb területeiről érkeznek: vannak köztük színészek, rendezők, dramaturgok, koreográfusok, operatőrök, vágók, díszlet- és jelmeztervezők, bábosok, színháztörténészek, elméleti filmszakemberek, szakírók és producerek is. A hallgatók szerteágazó érdeklődése, alkotói és kutatói munkája sokszínű, komplex képzést igényel, amelyben épp úgy helyet kap a színház- és filmelmélet, a képzőművészeti, a zenei, az irodalmi és a történelmi ismeretek szélesítése, mint a gyakorlati feladatmegoldásokat igénylő kurzus és szeminárium. Az oktatásban a színház- és filmművészet legelismertebb alkotói mellett olyan hazai és külföldi meghívott óraadók is részt vesznek, akik – más művészeti és tudományágak jelentős képviselőjeként – új kontextusba helyezik a hallgatók korábbi ismereteit.

DOKTORI KÉPZÉSI PROGRAMOK, TÉMÁK

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolája a művészeti területek (DLA) és a művészettudomány (PhD) doktori fokozatának megszerzését teszi lehetővé olyan egyetemi vagy MA diplomával rendelkező alkotók számára, akik a színház-, a film- és videóművészet, a művészettudomány,  illetve a társművészetek területén végeznek magas színvonalú alkotói vagy kutatói munkát.

A DLA program célja művészeti alkotás létrehozása, az alkotófolyamathoz kapcsolódó művészeti kutatás lefolytatása és a kutatói-alkotói folyamat eredményeit összefoglaló értekezés megírása. A DLA-programra a négy év során létrehozandó művészeti alkotás és a hozzá kapcsolódó kutatási probléma részletes leírásával lehet jelentkezni.

A PhD program keretein belül létrejövő művészettudományi kutatások a művészet mint kutatás koncepcióját és gyakorlatát helyezik előtérbe – használva és inspirálva a művészeti egyetemi közeget. A PhD-programra a színház- vagy filmművészeti tárgyú bölcsészettudományi kutatás tervének leírásával lehet jelentkezni..

A Doktori Iskolába jelentkezők számtalan előzetesen meghirdetett téma közül választhatnak

A Doktori Iskola témahirdetései a doktori.hu felületen található.

A képzés négy éve alatt elvégzett alkotói és/vagy kutatói munkát a témavezető segíti. A hallgatók lehetőséget kapnak egymás munkájának értékelésére csoportos, szeminárium jellegű konzultációk formájában is. A Doktori Iskola biztosítja a képzés és a kutatás kereteit. A témavezetők a meghirdetett kutatási témához kapcsolódó feladatok, valamint rendszeres egyéni konzultációk révén tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. Az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontok egy részét a minősítéssel záruló tanulmányi kurzusok, más részét a kutatómunkát igazoló kutatási kreditek adják. Az egyetemen folytatott oktatói tevékenységet is kreditáljuk. A doktori fokozat megszerzésére az előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, illetve a disszertáció sikeres megvédése után kerülhet sor.

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ EGYÉNI FELKÉSZÜLŐK RÉSZÉRE 2019

A SZFE Doktori Iskolája egyéni felkészülőnek kizárólag olyan tapasztalt, sok éve a művészeti vagy művészettudományi pályán mozgó, alkotások / publikációk sorával rendelkező, az oktatásban is jártas jelentkezőt vesz fel, akinek előrehaladott állapotban van a kutatása és ezt a felvételin meggyőzően képes bizonyítani.

A felvételi vizsga követelményeit és a benyújtandó dokumentumokat a Felvételi tájékoztató 2019 menüpont alatt olvashatják.

Sikeres felvételi vizsgát követően az egyéni képzésre jelentkezőknek komplex vizsgán kell megjelenni.

A komplex vizsga leírása a Doktori szabályzatban

„A komplex vizsga két részből áll:

 1. Elméleti részből, amely során a doktorandusz a vonatkozó tudományág, művészeti ág szakirodalmában való tájékozottságáról, aktuális elméleti és módszertani ismereteiről ad számot
 2. Tudományos vagy művészeti előrehaladásról való beszámolásból. (Dkr 12/A. § (3)).”

A doktori komplex vizsga a DLA és PhD képzéseken eltér egymástól, ezért a következőkben külön-külön kerülnek tárgyalásra.

DLA HALLGATÓK

A komplex vizsgára jelentkező DLA-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén, a komplex vizsga időpontját legalább két héttel megelőzően portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 25000 leütés),
 • a készülő művük koncepcióját (3000-5000 leütés)
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot

A komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A vizsga második részében a film, mozgóképművészet és média témakörében jelentkezőknek 5 filmes, a színházművészet témakörében jelentkezőknek 5 színházművészeti tételből kell felkészülniük, amelyek a Színházművészeti műhelykurzus és a Filmművészeti műhelykurzus tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A DLA KOMPLEX VIZSGA TÉTELEI LETÖLTHETŐEK ITT!

PHD HALLGATÓK

A PhD-s vizsgázóknak a komplex vizsga két részből áll. Az első részben a vizsgázóknak az előzetesen benyújtott anyagaikat kell ismertetniük és megvédeniük. A második részben az előzetesen kiadott 5 tételből kell felkészülniük, amelyek a Művészet mint kutatás és a Kutatásmódszertan tantárgyakhoz kapcsolódnak. A vizsgán az öt megadott tétel közül egyet húznak a vizsgázók, amelyet 20 percben ki kell fejteniük.

A komplex vizsgára jelentkező PhD-s doktoranduszok a tavaszi szorgalmi időszak végén portfóliót nyújtanak be, mely tartalmazza:

 • disszertációjuk egy fejezetét (minimum 50000 leütés),
 • a következő két évre szóló, félévekre lebontott kutatási tervüket,
 • részletes bibliográfiát,
 • témavezetői javaslatot

A PHD KOMPLEX VIZSGA TÉTELEI LETÖLTHETŐEK ITT! 

Aktuális témakiírások az Országos Doktori Tanács honlapján:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=116&lang=HU&num=122