Színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés

A felsőoktatási szakképzés megnevezése: színházi rendezőasszisztens felsőoktatási szakképzés (Stage Directing Assistant)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

 • szakképzettség: felsőfokú színházi rendezőasszisztens
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Stage Directing Assistant

Képzési terület: művészet

A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

 • 3712 segédrendező;
 • 3719 egyéb művészeti és kulturális foglalkozású

A képzési idő félévekben: 4 félév

A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).

Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 560 óra.

A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés célja

A képzés célja színházi szakemberek képzése, akik a színházi munkafolyamatok pontos ismeretének elsajátításával elméleti és gyakorlati szinten egyaránt képesek lesznek önálló színházi előadásokban a próbafolyamat munkamenetét átlátni, megszervezni, támogatni, valamint egyéb szakmaspecifikus feladatokat ellátni, továbbá az előadások játszása során a rendezőt helyettesíteni, felújító és beugrópróbákat tartani, az előadás minőségére ügyelni. A képzés során elsajátított kompetenciák, tudáselemek és megszerezhető ismeretek, illetve személyes adottságok és készségek birtokában, mint a rendező melletti művészeti munkatárs, képesek megfelelni a színházi szakmai elvárásoknak.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A színházi rendezőasszisztens

a) tudása

 • Átfogóan ismeri a vizuális művészetek rendszerét, felépítését, stílusjegyeit, alkalmazásának alapszabályait.
 • Alapszinten ismeri a klasszikus és kortárs drámatörténetet.
 • Alapfokon tisztában van a dramaturgia szabályrendszerével.
 • Alapfokú ismeretei vannak a zenei összefüggésekről, zenetörténetről, a meghatározó zeneszerzőkről és életművükről.
 • Alapfokú ismeretei vannak a rendezés és a szcenika terén.
 • Színházi üzemtan és menedzsment ismeretekkel rendelkezik.
 • Elméleti tudása és gyakorlati tapasztalata biztosítja a színházi struktúra ismeretét.
 • A próbafolyamat és dokumentációk ismerete mellett rendelkezik egyéb színházi szakmaismerettel (súgó, ügyelő), ismeri a színház gyakorlati működését.

b) képességei

 • Képes a színházi tevékenységben, mint csapatmunkában való kreatív részvételre.
 • A színházi próba során a színészek játékát akadályozó, véletlenszerűen felmerülő technikai akadályokat felismeri és a probléma természetének megfelelően azonnal intézkedik.
 • Képes a közreműködő művészek és műszaki szakemberek munkájának összehangolására, a próbafolyamat koordinálására, javaslattételre a felmerülő fegyelmi, illetve jutalmazási kérdésekben.
 • Képes a színház vezetőit segíteni a repertoár, műsorrend kidolgozásában, költségvetések tervezésében.
 • Hatékonyan képes kommunikálni a színházi kollégákkal, felismerve és érzékenyen kezelve a színházban, illetve az aktuálisan próbált színdarabban betöltött munkájuk milyenségét, rangját, szerepét, adekvát módon kommunikál a rendezővel és közvetlen kreatív munkatársaival, a főszereplőkkel, mellékszereplőkkel, az egyes technikai szakmaterületek képviselőivel.
 • A próbafolyamattal járó összes, szükséges találkozást képes hatékonyan megszervezni, lebonyolítani (próbatábla összeállítása, részpróbák egyeztetése, szakmai konzíliumok szervezése).
 • Képes teljes tartalmában megérteni és alkalmazni a színházi szaknyelvet magyar és legalább egy idegen nyelven egyaránt.
 • Képes a színházi működést, a produkció létrejöttét segíteni.

c) attitűdje

 • Igényes és önkritikus saját tudásával szemben, fejleszti színházi és színház-technológiai ismereteit.
 • A színházi próbák által igényelt szerteágazó munkavégzés teljességére ügyel, annak minden részletére kiterjed a figyelme.
 • A színházban történő művészi munka során felmerülő konfliktushelyzeteket elfogulatlanul, előítélet-mentesen kezeli.
 • A próba- és előadás-szituációkat kreativitással, rugalmasan és empátiával kezeli.
 • Betartja a színházi szakma etikai normáit.
 • A különböző, szélsőséges karaktereket toleranciával kezeli.
 • Törekszik arra, hogy színházi produkciók alkotócsapatának tagja legyen, munkájával új színházi alkotások létrejöttét segítse.
 • Nyitott a színházi munkavégzésével kapcsolatos technikai és módszertani újdonságok megismerésére.
 • Elfogadja, hogy saját munkáját teljes egészében a létrejövő színházi produkciónak, illetve a kreatív munkatársak döntéseinek rendeli alá.

d) autonómiája és felelőssége

 • Felelősséget vállal a színpadi rend és munkafegyelem fenntartásáért.
 • Önállóan tervezi meg a próbák beosztását, a rendezővel és a közvetlen munkatársakkal konzultálva.
 • A rendező utasításai szerint önállóan végzi feladatát.
 • A színházi próba során elhangzott rendezői utasítások mindegyikét nagy pontossággal és körültekintéssel feljegyzi.
 • Felismeri a színházművészetnek a társadalomban betöltött szerepét, a színdarabok társadalomra tett hatását, kulturális értékét.
 • Színházi rendezőasszisztensi feladatainak megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns metódust.
 • Figyelemmel kíséri a színházi előadások munkavédelmi előírásait, ezek próbákon való betartását.
 • Feladatkörében önállóan intézkedik, és intézkedései következményeiért vállalja a felelősséget.

A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

 • valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;
 • a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;
 • a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat hazai vagy külföldi, nemzeti vagy kiemelt színházban, bábszínházban vagy független társulatnál produkció létrehozásában másodasszisztensként való részvétel a munka előkészület, olvasópróba, bemutató fázisaiban.

Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.