Színházművészeti tanár MA

Képzési szint: mesterképzés
Munkarend: nappali és levelező
Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas
Képzési idő: 2 félév
Állami támogatás/önköltség féléves összege: 240.000 Ft

A képzés önköltséges finanszírozási formában is indul.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karával (PPKE BTK) együttműködésben színházházművészeti tanár mesterképzést indít. Az egyedi stratégiai együttműködés célja olyan kiemelkedő szaktanárok képzése, akik magas szinten tudják képviselni a színházművészeti szakma tárgyainak oktatását. A közös képzés indítását a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság is támogatta.

A színházművészeti tanár mesterképzésre a színművész, a színházi rendező, és a színházi dramaturg osztatlan szakok valamelyikén szerzett diplomával rendelkezők jelentkezhetnek.

Az egyetemi szintű szakokon szerezhető szakképzettségekkel egyenértékűek a művészeti főiskolák egyetemi jellegű főiskolákká átszervezéséről szóló 1971. évi 20. törvényerejű rendelet hatálybalépése előtt szerzett azonos megnevezésű, főiskolai szintű szakképzettségek, valamint az 1986. évi 13. törvényerejű rendelet hatályba lépése után a Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett oklevél.

A képzési idő 2 félév.

Képzési formák: teljes idejű (nappali) és részidejű (levelező).

A rövid ciklusú (két féléves) képzés összesen 60 kredit megszerzése révén készíti fel a hallgatókat arra, hogy a színházművészet szakmai tárgyait oktassák szakgimnáziumban, szakisoklában, illetve az alapfokú művészetoktatásban. Az első félév során a hallgatók megismerkednek a pedagógia és a pszichológia alapkérdéseivel, tanulnak neveléselméletet, fejlődéspszichológiát, oktatáselméletet, digitális tanulástámogatási és teljesítményértékelő módszereket, valamint pedagógia kommunikációs, illetve nevelés-oktatási gyakorlatokon is részt vesznek.

A második félév folyamán a személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő gyakorlat és az anyanyelvi kritériumvizsga teljesítése, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésével kapcsolatos tárgyi ismeretek megszerzése mellett a tanári portfólió elkészítésére és a szakmai gyakorlatra koncentrálhatnak a hallgatók. A képzés a gyakorlati ismeretek átadásán túl megfelelő tudományos megalapozást biztosít akár a doktori tanulmányok későbbi megkezdéséhez is.

A kétféléves, diszciplináris MA végzettségre épülő képzés során a hallgatók elsajátítják a színházművészeti tanár szakterületére vonatkozó kompetenciákat. Ide tartozik a tanult művészeti ismeretek átadásának képessége; a jó együttműködő- és kommunikációs képesség elsajátítása, az írói és/vagy színpadi gyakorlati tapasztalat megszerzése; a színpadi munka, az előadás-készítés gyakorlatának tudása; a tanórán kívüli tanulói csoportok szervezése és irányítása, a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése, a művészeti tevékenység tanulást támogató, a személyiség fejlesztést segítő pedagógiai módszerek ismerete ás alkalmazási lehetőségei, valamint az előadó-művészet összetett folyamata során felmerülő a stresszkezelési módszerek és azok leküzdési stratégiáinak ismerete.

A fenti kompetenciák elsajátításával párhuzamban a hallgatók a színházművészeti tanár sajátos szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismereteire is szert tesznek tanulmányaik során: megtanulják a színházművészeti nevelés pedagógiai alapelveit és általános módszereit; a színházművészeti oktatás történeti hátterét és nevelésfilozófiai sajátosságait. A korszerű kutatások fényében képesek lesznek a mesterképzésben elsajátított szakterületi ismeretek pedagógiai alkalmazására; megismerik a színházművészeti oktatás és nevelés helyét, szerepét és módszereit; a Nemzeti alaptanterv nevelési- és oktatási tudnivalóit. Feladatuk lesz továbbá megismerkedni a művészeti nevelés és a személyiségfejlesztés kapcsolatával; a színházművészet alkalmazási módszereivel más curriculum területek oktatásában; felkészülni a tehetséggondozásra, a tanulók professzionális színházművészi pályára történő előkészítésére, valamint a kiemelkedő művészi tehetségek egyéni kibontakoztatásának feladataira.

Az SZFE és PPKE BTK összefogásával induló új és rendhagyó színházpedagógiai mesterképzés hozzájárul a színházművészet oktatásának legmagasabb színvonalú formájához. A képzés egyedi struktúrája és intenzív, két féléves folyamata segíti a hallgatókat abban, hogy kiváló szaktanárrá válhassanak, akik magabiztosan tudják oktatni a színházművészet szakmai területeit. A program nemcsak gyakorlati ismereteket nyújt, hanem tudományos megalapozást is biztosít, ezzel megteremtve a lehetőséget a hallgatóknak a doktori tanulmányok későbbi megkezdésére is. A szak – gazdag tananyaga révén, amely az SZFE és a PPKE szakmai bázisát és tapasztalatait együttesen építi magába –, nemcsak a színházművészeti oktatás minőségét emeli, hanem az újabb generációkat is előkészíti arra, hogy a színházpedagógia különböző területein kiemelkedő és inspiráló szerepet töltsenek be.

A felvételi vizsga egy fordulóból áll.

I. forduló:

Szóbeli vizsga

Szakok

Vissza a szakok főoldalra.